Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 12 lutego 2010 r

Data dodania: 2010-02-12
dotycząca uruchomienia instrumentów finansowych

dotycząca uruchomienia instrumentów finansowych

na wspieranie polskiej gospodarki

 

ARP S.A. zawarła umowę z PKO BP S.A. w sprawie obsługi emisji obligacji
o wartości do 3,5 mld zł. Środki uzyskane ze sprzedaży obligacji zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe przedsiębiorstw realizujących projekty stymulujące rozwój gospodarki.

 

Zasady na jakich przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o finansowanie projektów określa dokument "Zasady wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym, w sektorach innowacyjnych, w sektorze koksowniczym oraz w sektorze kolejowym". 

 

Dokument przewiduje pozyskiwanie przez ARP S.A. środków finansowych w formie kredytów oraz emisji obligacji zabezpieczonych gwarancjami Skarbu Państwa w celu wspierania projektów pobudzających polską gospodarkę realizowanych przez przedsiębiorstwa działające w regionach zagrożonych kryzysem, w sektorach innowacyjnych, w sektorze koksowniczym oraz kolejowym.

 

Możliwymi formami finansowania są zakup obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, pożyczki oraz poręczenia i gwarancje, a także możliwość objęcia akcji lub udziałów poprzez podwyższenie lub wniesienie kapitału zakładowego.

 

Wsparcie finansowe udzielane będzie na warunkach komercyjnych.

 

Finansowaniu nie będą podlegać projekty, które mogłyby być uznane za pomoc publiczną. Przedsiębiorstwo może uzyskać finansowanie na realizację kontraktów oraz w przypadku projektów inwestycyjnych. Całkowita wartość wsparcia w obu przypadkach i niezależnie od formy finansowania nie może przekroczyć 80 proc.

 

Okres finansowania w przypadku każdego projektu będzie ustalany indywidualnie. Nie może być jednak dłuższy niż czas, na jaki ARP SA pozyska w tym celu finansowanie.     

 

"Zasady wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym, w sektorach innowacyjnych, w sektorze koksowniczym oraz w sektorze kolejowym" zostały opracowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w oparciu o wynikający z realizacji wytycznych Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju dokument ramowy Ministerstwa Gospodarki pn.  "Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę", który w ostatecznym kształcie rząd przyjął 15 grudnia 2009 r.

 

"Po przyjętym przez Radę Ministrów w ubiegłym roku Programie wspierania przemysłu zbrojeniowego, są to kolejne branże, które mogą korzystać z alternatywnego do bankowego źródła finansowania. Agencja oczekuje na wnioski od firm" - powiedział prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski.

 
 

Szczegółowe informacje na temat udzielania finansowania są umieszczone na stronie: www.arp.com.pl

 

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska, Rzecznik Prasowy ARP S.A.
tel.: (22) 46-03-792; 501 31 00 23, email: Roma.Sarzynska@arp.com.pl