Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 10 czerwca 2010 r.

Data dodania: 2010-06-10
Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli wsparcia finansowego

Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli wsparcia finansowego

jednemu z największych szpitali w Polsce

 

Dzisiaj Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku umowę pożyczki, która jest formą pomocy na ratowanie dla szpitala. To pierwsza tego typu pomoc przyznana przez ARP na rzecz podmiotu działającego w sektorze ochrony zdrowia.

Pożyczka w wysokości 40 mln zł zostanie przeznaczona głównie na bieżącą działalność w zakresie publicznej opieki zdrowotnej i spłatę zobowiązań wobec dostawców. Przyznanie pomocy wiąże się z koniecznością opracowania i wdrożenia przez szpital planu naprawczego. UCK może otrzymać od ARP S.A. dalsze wsparcie na realizację działań restrukturyzacyjnych.

 

Umowę w siedzibie ARP S.A., w Warszawie przy udziale przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - Pana Wiceministra Jakuba Szulca oraz Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa - Pana Wiceministra Zdzisława Gawlika oraz Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Pana Jana Morysia podpisali ze strony Agencji: Pan Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu i Pan Jerzy Góra - Członek Zarządu oraz Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - Pani Ewa Książek-Bator.

Pożyczka w wysokości 40 mln zł zostanie wypłacona Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku niezwłocznie po ustanowieniu wynegocjowanych wcześniej z UCK zabezpieczeń na rzecz ARP S.A. Kolejnym krokiem planowanym przez ARP S.A. w stosunku do UCK jest udział w procesie jego restrukturyzacji, w tym dalsze wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizację działań naprawczych. Warunkiem dalszego zaangażowania ARP S.A. w proces restrukturyzacji UCK będzie zgoda wierzycieli na restrukturyzację zobowiązań UCK.

"Jest to pierwszy projekt, w ramach którego ARP S.A. angażuje się w pomoc finansową dla podmiotu sektora publicznej opieki zdrowotnej"- podkreśla Prezes ARP S.A Wojciech Dąbrowski. "Uważamy, że nasze doświadczenia związane z restrukturyzacją wielu sektorów gospodarki, mogą być z powodzeniem wykorzystane w procesie naprawy UCK. W podmiocie tym dostrzegamy duży potencjał zmian, a zarazem wzrostu wartości, co z punktu widzenia Agencji stanowi uzasadnienie dla naszego zaangażowania".

Zgodnie z ugruntowaną w Polsce praktyką, pomoc udzielana ze środków publicznych na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (z uwagi na specyfikę ich funkcjonowania i kształt publicznego systemu opieki zdrowotnej), co do zasady, nie wpływa negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, dlatego też nie wymaga notyfikacji i uzyskania zatwierdzenia ze strony Komisji Europejskiej.

UCK jest szpitalem akademickim, którego organem założycielskim jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. UCK jest największą jednostką szpitalną w regionie obejmującym teren Województwa Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Szpital zatrudnia ponad 3 tys. osób. Liczba łóżek wynosi 1.145. Działalność prowadzona jest w 36 klinikach. Roczne obroty UCK na koniec 2009 r. wyniosły ok. 390 mln zł. Obecnie UCK oczekuje na finalizację realizacji inwestycji prowadzonej przez Gdański Uniwersytet Medyczny związanej z budową nowego centrum medycyny inwazyjnej oraz zabiega wraz z władzami uczelni o zaakceptowanie planu budowy drugiego obiektu - centrum medycyny nieinwazyjnej.