Informacja Prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 08 kwietnia 2009 r.

Data dodania: 2009-04-08
W związku z ogłoszonym przez: NSZZ Solidarność, WZZ PGM oraz ZZ Stoczniowiec, działającymi w Stoczni Gdynia S.A., sporem zbiorowym z Zarządcą Kompensacji oraz Zarządem Stoczni Gdynia S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym informuje jak niżej. Postulowane przez związki zawodowe wstrzymanie postępowania kompensacyjnego i zwolnień pracowników jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ nieterminowa realizacja zapisów ustawy grozi zakwestionowaniem całego procesu przez Komisję Europejską. Jednocześnie wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez Zarząd Stoczni i samych pracowników Stoczni. Należy także zwrócić uwagę, że ewentualna akcja strajkowa będzie niekorzystna dla pracowników stoczni, ponieważ wstrzyma proces produkcji i Stocznia Gdynia S.A. nie otrzyma od armatorów należnego wynagrodzenia, które miałoby być przeznaczenie na wypłatę wierzytelności także wobec pracowników stoczni. Ponadto w przypadku opóźnień w realizacji budowy statków, Zarządca Kompensacji nie będzie miał podstaw do wypłacenia premii i nagród przewidzianych w przepisach płacowych, związanych z terminowym wydaniem armatorowi statków będących w budowie. Istnieje także niebezpieczeństwo, że ewentualna akcja strajkowa może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie potencjalnych inwestorów zakupem wystawionego obecnie na sprzedaż majątku stoczniowego, a w konsekwencji zagrozić stworzeniu nowych miejsc pracy na Wybrzeżu szczególnie w obszarze produkcji stoczniowej. Podnoszone przez związki zawodowe zarzuty wobec Programu Zwolnień Monitorowanych są nieuzasadnione, ponieważ jest on realizowany w Stoczni Gdynia S.A. zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dotychczas podpisano ok. 400 umów ze zgłaszającymi się do Programu stoczniowcami i odbyło się ok. 125 rozmów konsultacyjnych, natomiast pierwsze szkolenia dla 100 zarejestrowanych w Programie stoczniowców - dla spawaczy, operatorów wózków widłowych oraz stolarzy - ruszają 14 kwietnia. Jeśli chodzi o kwestię należnych świadczeń, to dla Agencji Rozwoju Przemysłu priorytetem przy realizacji tej ustawy pozostają ludzie, dlatego wszyscy pracownicy otrzymują szeroki program wsparcia. Po pierwsze każdy z uczestniczących w Programie stoczniowców nabył prawo do świadczeń, które są wypłacane przez 6 miesięcy od chwili podpisania umowy o przystąpieniu do Programu Zwolnień Monitorowanych. Po drugie Zarządca Kompensacji w ramach Programu Dobrowolnych Odejść podpisał już porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy z 700 osobami ze Stoczni Gdynia S.A, wypłacając im wolne od podatku dochodowego odprawy od 20 000 do 60 000 zł, w zależności od ich stażu pracy w stoczni, w sumie o wartości ok. 23 mln zł.. Dodatkowo, odpowiadając na wcześniejsze postulaty związków zawodowych, Zarządca Kompensacji wraz z Radą Wierzycieli podjęli decyzję o wypłacie świadczeń pracowniczych - nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe w szczególnym trybie i są one im wypłacane na bieżąco.

W związku z ogłoszonym przez: NSZZ Solidarność, WZZ PGM oraz ZZ Stoczniowiec, działającymi w Stoczni Gdynia S.A., sporem zbiorowym z Zarządcą Kompensacji oraz Zarządem Stoczni Gdynia S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. niniejszym informuje jak niżej.

Postulowane przez związki zawodowe wstrzymanie postępowania kompensacyjnego i zwolnień pracowników jest niemożliwe do spełnienia, ponieważ nieterminowa realizacja zapisów ustawy grozi zakwestionowaniem całego procesu przez Komisję Europejską. Jednocześnie wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez Zarząd Stoczni i samych pracowników Stoczni.

Należy także zwrócić uwagę, że ewentualna akcja strajkowa będzie niekorzystna dla pracowników stoczni, ponieważ wstrzyma proces produkcji i Stocznia Gdynia S.A. nie otrzyma od armatorów należnego wynagrodzenia, które miałoby być przeznaczenie na wypłatę wierzytelności także wobec pracowników stoczni. Ponadto w przypadku opóźnień w realizacji budowy statków, Zarządca Kompensacji nie będzie miał podstaw do wypłacenia premii i nagród przewidzianych w przepisach płacowych, związanych z terminowym wydaniem armatorowi statków będących
w budowie.

Istnieje także niebezpieczeństwo, że ewentualna akcja strajkowa może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie potencjalnych inwestorów zakupem wystawionego obecnie na sprzedaż majątku stoczniowego, a w konsekwencji zagrozić stworzeniu nowych miejsc pracy na Wybrzeżu szczególnie w obszarze produkcji stoczniowej.

Podnoszone przez związki zawodowe zarzuty wobec Programu Zwolnień Monitorowanych są nieuzasadnione, ponieważ jest on realizowany w Stoczni Gdynia S.A. zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dotychczas podpisano ok. 400 umów ze zgłaszającymi się do Programu stoczniowcami i odbyło się ok. 125 rozmów konsultacyjnych, natomiast pierwsze szkolenia dla 100 zarejestrowanych w Programie stoczniowców - dla spawaczy, operatorów wózków widłowych oraz stolarzy - ruszają 14 kwietnia.

Jeśli chodzi o kwestię należnych świadczeń, to dla Agencji Rozwoju Przemysłu priorytetem przy realizacji tej ustawy pozostają ludzie, dlatego wszyscy pracownicy otrzymują szeroki program wsparcia. Po pierwsze każdy z uczestniczących w Programie stoczniowców nabył prawo do świadczeń, które są wypłacane przez 6 miesięcy od chwili podpisania umowy o przystąpieniu do Programu Zwolnień Monitorowanych. Po drugie Zarządca Kompensacji w ramach Programu Dobrowolnych Odejść podpisał już porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy z 700 osobami ze Stoczni Gdynia S.A, wypłacając im wolne od podatku dochodowego odprawy od 20 000 do 60 000 zł, w zależności od ich stażu pracy w stoczni, w sumie o wartości ok. 23 mln zł.. Dodatkowo, odpowiadając na wcześniejsze postulaty związków zawodowych, Zarządca Kompensacji wraz z Radą Wierzycieli podjęli decyzję o wypłacie świadczeń pracowniczych - nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych oraz ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe w szczególnym trybie i są one im wypłacane na bieżąco.