Informacja na temat wypłaty świadczeń dla pracowników stoczni.

Data dodania: 2009-04-09
 Warszawa, 9 kwietnia 2009 r. - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. umożliwiła wypłacanie należnych świadczeń pracownikom stoczni, biorącym udział w Programie Zwolnień Monitorowanych, którzy nie posiadają, bądź nie wskazali osobistego konta bankowego.

 Warszawa, 9 kwietnia 2009 r. - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. umożliwiła wypłacanie należnych świadczeń pracownikom stoczni, biorącym udział w Programie Zwolnień Monitorowanych, którzy nie posiadają, bądź nie wskazali osobistego konta bankowego.

 

Uczestnicy Programu Zwolnień Monitorowanych prowadzonego przez ARP w Stoczni Szczecińskiej Nowa sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia S.A., których dotyczy powyższa sytuacja, w celu otrzymania świadczenia powinni:

 
  1. zgłosić się w dniu 10 kwietnia br. (piątek) wrazdowodem osobistym od godz. 9.00 do właściwych Regionalnych Biur Projektu:
    • w Szczecinie przy ul. Łyskowskiego 16,
    • w Gdyni przy ul. Czechosłowacka 3.
 
  1. w celu realizacji otrzymanego czeku, powinni udać się wraz z dowodem osobistym do oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK):
    • w Szczecinie, ul. Tkacka 4,
    • w Gdyni, ul. 10 Lutego 33.

Czeki są imienne, a realizacji czeku może dokonać wyłącznie osoba na nim wskazana, wyłącznie w oddziale BGK w terminie do 17 kwietnia br.

 

Program Zwolnień Monitorowanych prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu od początku marca br. Jego celem jest wszechstronna pomoc byłym stoczniowcom w aktywnym poszukiwaniu pracy. W ramach programu realizowany jest projekt finansowany ze środków EFS obejmujący doradztwo zawodowe, szkolenia i pośrednictwo pracy.

Każdy pracownik Stoczni objęty Programem Zwolnień Monitorowanych otrzymuje świadczenie z Funduszu Pracy. Świadczenie będzie równe jego wynagrodzeniu obliczonemu jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na dzień 31 października 2008 r., nie wyższe jednak niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenie z Funduszu Pracy będzie wypłacane przez cały czas trwania Programu - na czas udziału w szkoleniach od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę do dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub własnej działalności gospodarczej, nie dłużej jednak, niż przez sześć miesięcy.

Przez cały czas pobierania świadczenia odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - będzie on zatem okresem składkowym i będzie wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych.