Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2012-03-22
Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

na temat próby wyłudzenia kwoty 22 milionów złotych przez osoby pełniące funkcję zarządców procesu kompensacji w stoczniach

W związku z interpelacją Pana Posła Janusza Śniadka dotyczącą kwestii wynagrodzenia osób pełniących funkcję zarządców procesu kompensacji w stoczniach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oświadcza, że:

1. Panowie: Roman Nojszewski i Mirosław Bryska domagali się wypłaty ponad 22 milionów złotych z tytułu rzekomego wynagrodzenia za prowadzenie procesu sprzedaży składników majątku w ramach postępowania kompensacyjnego Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. i Stoczni Gdynia S.A. Żądanie to nie ma żadnych podstaw ani co do wysokości, ani co do zasady. Wymienione osoby domagały się wynagrodzenia, które im się nie należy i które nie zostanie im wypłacone.

2. Wymienione osoby były członkami zarządu spółki Bud-Bank Leasing sp. z o.o., która została wybrana przez wierzycieli obu stoczni do zarządzania sprzedażą majątku. Jedynym udziałowcem tej spółki jest PCOK sp. z o.o., spółka zależna ARP S.A. Osoby te pełniły funkcję o charakterze zbliżonym do funkcji syndyków. Wynagrodzenie w takiej bulwersującej wysokości nigdy nie zostało im przyznane, a żądanie opiera się na dokonanej przez nie manipulacji i nadużyciu. Agencja podjęła wszelkie kroki, aby przeciwstawić się tej próbie wyłudzenia.

3. Niezależnie od tego ARP S.A. stwierdziła, że wymienione osoby bezprawnie wypłaciły sobie z kasy Bud-Bank Leasing po ponad 1 350 tys. złotych każda. Podjęto kroki mające na celu odzyskanie bezprawnie wypłaconych kwot.

4. Po stwierdzeniu, że wymienione osoby wypłaciły sobie nienależne pieniądze, zostały one odwołane ze stanowisk, a do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowane zostało przez ARP S.A. i osobiście przez Prezesa Wojciecha Dąbrowskiego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez nie przestępstwa.

5. Podstawą roszczeń wymienionych osób jest zapis w umowie o pracę, przyznający im prawo do wynagrodzenia w wysokości 2% wartości przychodu ze sprzedaży majątku zrealizowanej do 31 maja 2009 roku. Zapis ten jest nieważny, a w umowach pojawił się w wyniku manipulacji wymienionych osób.

6. Wymienione osoby pracowały w spółkach ARP S.A. i Skarbu Państwa od ponad dziesięciu lat, zajmując różne odpowiedzialne stanowiska. Do tej pory nie było sygnałów o nadużyciach z ich strony, jednak w świetle próby wyłudzenia pieniędzy, o której mowa, zarządzono wsteczną kontrolę wszelkich działań obu wymienionych osób w ARP S.A. i powiązanych z nią firmach.


Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl


________________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.