Informacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. nt. procedury przebiegu postępowania przetargowego przy sprzedaży majątku stoczniowego

Data dodania: 2009-05-13
Zgodnie z ustawą o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego: 1) Przetarg odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej www.ppp.pwpw.pl/stocznie 2) Każdy z Uczestników, który złożył prawidłowe Oświadczenie rejestracyjne i uiścił wadium, otrzymuje tzw. Klucz Dostępu, który umożliwia jemu zalogowanie się na ww. witrynie internetowej i uczestniczenie w przetargu. 3) Przetarg dzieli się na dwa etapy, a jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku podczas przetargu, to Zarządca Kompensacji dokonuje sprzedaży zespołów składników majątkowych w drodze Aukcji, której zasady są także uregulowane w treści Regulaminu. 4) W przypadku sprzedaży ruchomości o mniejszej wartości, stosowana jest procedura uproszczona, czyli regulacje dotyczące I etapu Przetargu. 5) Podczas I etapu Przetargu, Uczestnicy podają propozycję ceny za dany zespół składników majątkowych i od chwili podania ceny stają się związani ofertą na zakup za cenę przez siebie podaną. 6) Składanie ofert w I etapie Przetargu odbywa się w wyznaczonym przez Zarządcę Kompensacji dniu w godzinach od 9.00 do 16.00 czasu polskiego. 7) Po zakończeniu I etapu Przetargu, pięciu Uczestników, którzy zaoferowali najwyższe ceny, przechodzą do II etapu Przetargu, w którym mogą korygować cenę na wyższą. Ceną wywoławczą w II etapie Przetargu jest najwyższa cena zaoferowana w I etapie Przetargu. 8) Składanie ofert w II etapie Przetargu odbywa się w wyznaczonym przez Zarządcę Kompensacji dniu w godzinach od 9.00 do 16.00 czasu polskiego. 9) W przypadku, gdy żaden z Uczestników nie skoryguje ceny podczas II etapu Przetargu, wiążąca pozostaje najwyższa oferta z I etapu Przetargu. 10) Uczestnik, który wygrał Przetarg lub Aukcję, przystępuje do podpisania umowy przedwstępnej warunkowej z Zarządcą Kompensacji. 11) Podmioty, którym przysługuje prawo pierwokupu do określonych nieruchomości lub udziałów/akcji w spółkach kapitałowych objętych postępowaniem przetargowym wykonują lub odmawiają wykonania tego prawa. Jeżeli uprawniony skorzysta z tego prawa, to nabędzie on cały zespół składników, w skład którego wchodzi nieruchomość lub udziały/akcje w spółkach kapitałowych objęte prawem pierwokupu. 12) Jeśli uprawniony do skorzystania z prawa pierwokupu odmówi jego wykonania lub składnik majątku nie jest objęty prawem pierwokupu, Uczestnik, który wygrał przetarg/aukcję, niezwłocznie przystępuje do podpisania właściwej umowy z Zarządcą Kompensacji. W razie uchylania się od zawarcia umowy przez Uczestnika, Zarządca zatrzymuje wadium.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego:

1) Przetarg odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej www.ppp.pwpw.pl/stocznie

2) Każdy z Uczestników, który złożył prawidłowe Oświadczenie rejestracyjne i uiścił wadium, otrzymuje tzw. Klucz Dostępu, który umożliwia jemu zalogowanie się na ww. witrynie internetowej i uczestniczenie w przetargu.

3) Przetarg dzieli się na dwa etapy, a jeżeli sprzedaż nie dojdzie do skutku podczas przetargu, to Zarządca Kompensacji dokonuje sprzedaży zespołów składników majątkowych w drodze Aukcji, której zasady są także uregulowane w treści Regulaminu.

4) W przypadku sprzedaży ruchomości o mniejszej wartości, stosowana jest procedura uproszczona, czyli regulacje dotyczące I etapu Przetargu.

5) Podczas I etapu Przetargu, Uczestnicy podają propozycję ceny za dany zespół składników majątkowych i od chwili podania ceny stają się związani ofertą na zakup za cenę przez siebie podaną.

6) Składanie ofert w I etapie Przetargu odbywa się w wyznaczonym przez Zarządcę Kompensacji dniu w godzinach od 9.00 do 16.00 czasu polskiego.

7) Po zakończeniu I etapu Przetargu, pięciu Uczestników, którzy zaoferowali najwyższe ceny, przechodzą do II etapu Przetargu, w którym mogą korygować cenę na wyższą. Ceną wywoławczą w II etapie Przetargu jest najwyższa cena zaoferowana w I etapie Przetargu.

8) Składanie ofert w II etapie Przetargu odbywa się w wyznaczonym przez Zarządcę Kompensacji dniu w godzinach od 9.00 do 16.00 czasu polskiego.

9) W przypadku, gdy żaden z Uczestników nie skoryguje ceny podczas II etapu Przetargu, wiążąca pozostaje najwyższa oferta z I etapu Przetargu.

10) Uczestnik, który wygrał Przetarg lub Aukcję, przystępuje do podpisania umowy przedwstępnej warunkowej z Zarządcą Kompensacji.

11) Podmioty, którym przysługuje prawo pierwokupu do określonych nieruchomości lub udziałów/akcji w spółkach kapitałowych objętych postępowaniem przetargowym wykonują lub odmawiają wykonania tego prawa. Jeżeli uprawniony skorzysta z tego prawa, to nabędzie on cały zespół składników, w skład którego wchodzi nieruchomość lub udziały/akcje w spółkach kapitałowych objęte prawem pierwokupu.

12) Jeśli uprawniony do skorzystania z prawa pierwokupu odmówi jego wykonania lub składnik majątku nie jest objęty prawem pierwokupu, Uczestnik, który wygrał przetarg/aukcję, niezwłocznie przystępuje do podpisania właściwej umowy z Zarządcą Kompensacji. W razie uchylania się od zawarcia umowy przez Uczestnika, Zarządca zatrzymuje wadium.