Euroterminal - najnowocześniejsze centrum logistyczne w Polsce - ma nowych udziałowców 2010-11-29

Data dodania: 2010-11-29
29 listopada 2010 r. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., której 76% akcji posiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., wspólnie z PKP Cargo S.A. i PKP LHS sp. z o.o., podpisały umowę inwestorską dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Współwłaściciele zapewnią rozwój Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Sławków, które jest najnowocześniejszym w Polsce logistycznym centrum transportu intermodalnego, i dzięki efektowi synergii zwiększą jego możliwości konkurencyjne..   Na terenie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Sławków przedstawiciele trzech stron podpisali umowę inwestorską o przystąpieniu Spółek z Grupy PKP do podmiotu CZH pod nazwą Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz parafowali umowę tej spółki przy uczestnictwie wszystkich trzech udziałowców. Ze strony CZH S.A. podpisano akt notarialny wniesienia majątku CZH do spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji w Sławkowie o wartości całkowitej 50,4 mln zł kwotą 22,1 mln zł ze środków EU.  CZH utworzyła podmiot gospodarczy pod nazwą Euroterminal Sławków Sp. z o.o., który został zarejestrowany 1 kwietnia br. z kapitałem zakładowym o wysokości 50 tys. zł. Objęcie przez spółki Grupy PKP udziałów w podmiocie nastąpi po podwyższeniu przez CZH kapitału zakładowego spółki przez wniesienie, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, majątku CZH obecnie użytkowanego w Sławkowie.

29 listopada 2010 r. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., której 76% akcji posiada Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., wspólnie z PKP Cargo S.A. i PKP LHS sp. z o.o., podpisały umowę inwestorską dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Współwłaściciele zapewnią rozwój Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Sławków, które jest najnowocześniejszym w Polsce logistycznym centrum transportu intermodalnego, i dzięki efektowi synergii zwiększą jego możliwości konkurencyjne..

 
Na terenie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal Sławków przedstawiciele trzech stron podpisali umowę inwestorską o przystąpieniu Spółek z Grupy PKP do podmiotu CZH pod nazwą Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz parafowali umowę tej spółki przy uczestnictwie wszystkich trzech udziałowców. Ze strony CZH S.A. podpisano akt notarialny wniesienia majątku CZH do spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu inwestycji w Sławkowie o wartości całkowitej 50,4 mln zł kwotą 22,1 mln zł ze środków EU. 

CZH utworzyła podmiot gospodarczy pod nazwą Euroterminal Sławków Sp. z o.o., który został zarejestrowany 1 kwietnia br. z kapitałem zakładowym o wysokości 50 tys. zł. Objęcie przez spółki Grupy PKP udziałów w podmiocie nastąpi po podwyższeniu przez CZH kapitału zakładowego spółki przez wniesienie, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, majątku CZH obecnie użytkowanego w Sławkowie.

Wartość majątku CZH przekazywanego do spółki wynosi ok. 150 mln zł. Kwota zaangażowania kapitałowego spółek Grupy PKP wyniesie 34 mln PLN (po 17 mln ze strony PKP CARGO oraz PKP LHS). Termin planowanego wejścia kapitałowego Spółek PKP do Euroterminalu wyznaczono na grudzień br. Efektem zaangażowania spółek Grupy PKP w Euroterminal powinna być synergia działania partnerów i znaczący wzrost obrotów spółki.
CZH doprowadzi do przejęcia przez nową spółkę praw i obowiązków wynikających z umów handlowych, administracyjnych i innych oraz dokona przekazania pracowników bezpośrednio do Spółki na mocy art. 23 (1) Kodeksu Pracy. W związku z wniesieniem do spółki majątku dofinansowanego ze środków unijnych Euroterminal w Sławkowie zachowa otwarty charakter.

PKP LHS Sp. z o.o. zarządza najdalej na zachód wysuniętym odcinkiem szerokiego toru (Linia Hutnicza Szerokotorowa), który w ostatnich latach został zmodernizowany, dzięki czemu jego przepustowość i dopuszczalna prędkość składów pociągowych znacząco wzrosła.

PKP CARGO S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, liderem w przewozie ładunków na rynku polskim. Spółka również stale umacnia swoje więzy z rynkiem międzynarodowych przewozów towarowych.

Połączenie atutów spółek Grupy PKP z aktualnymi zdolnościami Euroterminalu jako nowoczesnego centrum logistycznego o rozbudowanej infrastrukturze, posiadającego znaczny zakres zdolności przeładunkowych oraz możliwości obsługi potoków ładunków na wszystkich praktycznie kierunkach, pozwala na utworzenie podmiotu gospodarczego o wyjątkowym potencjale, który będzie w stanie realnie sprostać silnej i wciąż rosnącej konkurencji na rynku logistycznym. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanego przedłużenia szerokiego toru do Wiednia z pominięciem Polski. (międzyrządowe porozumienia zostały podpisane przez zainteresowane jednostki z Rosji, Ukrainy, Słowacji i Austrii).

Budowa Euroterminalu została zrealizowana jako projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. Prace inwestycyjne polegały na przekształceniu terminala przeładunkowego towarów rudnych w nowoczesne logistyczne centrum transportu intermodalnego, tj. wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu (kolejowy, samochodowy i morski). Łączna wartość wszystkich inwestycji w obszarze Euroterminalu, zrealizowanych w ostatnich latach z wykorzystaniem zarówno zewnętrznych źródeł finansowania jak i ze środków własnych CZH, wynosi ponad 100 milionów PLN.
Euroterminal powstał na najdalej na zachód położonym styku dwóch systemów kolejowych o rozstawie szyn 1435 (tzw. "standard europejski") i 1520mm (tzw. "kolej szerokotorowa"), na przecięciu dwóch Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem oraz Północ z Południem. Atutem lokalizacji jest także położenie w pobliżu najbardziej zurbanizowanej aglomeracji śląskiej mającej duży popyt na usługi transportowe.

Celem budowy Euroterminalu było stworzenie nie tylko znaczącego ośrodka usług logistycznych na transkontynentalnych trasach przepływu towarów (via Magistrala Transsyberyjska oraz via tzw. Nowy Jedwabny Szlak: Chiny - Kazachstan - Rosja - Ukraina - Polska - Europa Zachodnia), czy możliwości kombinacji transportu morskiego oraz lądowego (via porty Morza Czarnego i Adriatyku), ale też korzystnych warunków pod inwestycje na terenach należących do CZH w Sławkowie.

Obecnie terminal obsługuje m.in. stałe połączenia z polskimi i niemieckimi portami bałtyckimi oraz z Europą Zachodnią. W ramach współpracy z partnerami pochodzącymi z Europy Zachodniej oraz Rosji, towary w kontenerach ekspediowane są w kierunku wschodnim, do Moskwy, Kijowa, ale też do Korei Południowej, Afganistanu, Kazachstanu oraz do wielu innych rynków. Kompleksowe usługi logistyczne oferowane w Euroterminalu obejmują m.in. przeładunki, spedycję kolejową i samochodową, a także odprawy celne (co stało się możliwe po przeniesieniu do Sławkowa urzędu celnego). W jednostce realizowane są także przeładunki, zabezpieczenia i wysyłka towarów niestandardowych i ponadgabarytowych.

Podejmując decyzję o podstawowym zakresie prac inwestycyjnych dla realizacji do roku 2009 liczono na obsługę ok. 10 tys. TEU (miara odpowiadająca pojemności jednego kontenera 20-stopowego) miesięcznie. Jednakże w latach 2008-2010 wielkość przeładunków kontenerów zwiększyła się z 4 798 TEU (średnia miesięczna w 2008r.) do 14 496 TEU (średnia za 10 miesięcy 2010). W miesiącu październiku przeładowano już 20 496 TEU.
W ramach kolejnych inwestycji zaplanowano wprowadzenie systemu informatycznego usprawniającego zarządzanie procesami i pozwalającego koordynować współpracę z partnerami rynkowymi. W efekcie nastąpi usprawnienie obsługi logistycznej i skrócenie czasu wykonywanych operacji, poprawa bezpieczeństwa transportu oraz standaryzacja procedur mająca bezpośredni wpływ na podniesienie jakości usług. W związku z rosnącą wielkością przeładunków w Euroterminalu, planuje się również rozbudowę infrastruktury składowo - przeładunkowej dla obsługi ładunków skonteneryzowanych. Po zakończeniu prac inwestycyjnych zdolności przeładunkowe Euroterminalu powinny osiągnąć poziom obsługi ok. 400 - 500 tys. TEU rocznie.
 
 
 
*****
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1991 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Mielcu i Tarnobrzegu), udzielanie pomocy publicznej  a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości) oraz udzielanie pożyczek ze środków własnych. W 2009 r. ARP miała 40,2 mln zł zysku. Zysk ARP za 2009 r. został wypracowany przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji zrestrukturyzowanych spółek z portfela ARP. Kapitał zakładowy ARP S.A. wynosi ponad 3,8 mld zł.
*****
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa została utworzona w 1945 roku jako przedsiębiorstwo państwowe wspomagające funkcjonowanie polskiego hutnictwa w zakresie zaopatrzenia w surowce i materiały. W roku 2001 CZH została przekształcona w spółkę akcyjną CZH S.A. w formie Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa. W roku 2004 kontrolny pakiet akcji objęła ARP S.A. Przedmiotem działalności CZH S.A. jest m.in. handel surowcami, tworzywami i wyrobami hutniczymi; handel węglem, koksem oraz produktami chemicznymi; świadczenie usług logistycznych oraz usług operatorstwa finansowego. Na dzień dzisiejszy ARP S.A. posiada 76% akcji przedsiębiorstwa. Ok. 12% pozostaje w rękach pracowników, a kolejne ok. 12% należy do Skarbu Państwa.
W 2009 r. CZH miała ok. 3,36 mln zł zysku, przychody wyniosły 187 mln zł. Na koniec 2009 r. wartość posiadanych przez Centralę aktywów wyniosła 256 mln zł.
*****
PKP CARGO S.A. jako narodowy przewoźnik kolejowy towarów kontynuuje tradycje byłej PKP Dyrekcji Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO. Spółka należy do czołowych polskich przedsiębiorstw i pracodawców oraz do wiodących przewoźników europejskich. Spółka może zrealizować praktycznie każde zamówienie w przewozach konwencjonalnych, kombinowanych, ładunków ciężkich, ponadgabarytowych i niebezpiecznych, zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej. Prowadzi także przewozy kolejowo-promowe.  W ofercie firmy są także usługi trakcyjne i taborowe związaną z wynajmem i utrzymaniem lokomotyw i wagonów oraz usługi logistyczne i spedycyjne.
*****
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie kolejowego przewozu towarów z dniem 1 lipca 2001 roku. LHS pełni funkcję przewoźnika i zarządcy kolei na szerokotorowej linii 1520 mm o długości około  400 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrubieszów - Izov do stacji Sławków położonej 30 km od Katowic. Spółka świadczy pełny zakres usług w zakresie przewozu ładunków w imporcie, eksporcie oraz w tranzycie. Na stacjach zarządzanych przez Spółkę LHS znajdują się rampy i place ładunkowe, terminale przeładunkowe, hale magazynowe, składy celne, wagi wagonowe.