"Energopożyczka dla oszczędnych" ARP S.A. na nowych, korzystniejszych zasadach

Data dodania: 2011-11-21
ARP S.A. zmodyfikowała ofertę "Energopożyczka dla oszczędnych". Zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych beneficjentów, wydłużono maksymalny okres spłaty tej pożyczki z 4 do 6 lat. Jednocześnie stworzono możliwość skorzystania z tej formy finansowania inwestycji także dla przedsiębiorstw samorządu terytorialnego oraz firm wytwarzających urządzenia energooszczędne. Fundusz ARP S.A. na poprawę efektywności energetycznej wynosi 6,5 mln zł.

ARP S.A. zmodyfikowała ofertę "Energopożyczka dla oszczędnych". Zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych beneficjentów, wydłużono maksymalny okres spłaty tej pożyczki z 4 do 6 lat. Jednocześnie stworzono możliwość skorzystania z tej formy finansowania inwestycji także dla przedsiębiorstw samorządu terytorialnego oraz firm wytwarzających urządzenia energooszczędne. Fundusz ARP S.A. na poprawę efektywności energetycznej wynosi 6,5 mln zł.

Energopożyczka daje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość sfinansowania przedsięwzięć, których celem jest zoptymalizowanie zużycia energii. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone między innymi na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią, jak również na na poprawę izolacji cieplnej budynku.

O Energopożyczkę dla oszczędnych mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym również firmy, które dostarczają urządzenia energooszczędne oraz przedsiębiorstwa samorządu terytorialnego. Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 300 tys. zł, a wymagany minimalny wkład własny nie może być niższy niż 10 proc. wysokości wnioskowanej kwoty.

Energopożyczkę dla oszczędnych wyróżnia spośród innych kredytów inwestycyjnych oprocentowanie z niską marżą, długi termin spłaty - teraz aż do 72 miesięcy; różnorodne możliwości zabezpieczeń i niski wymagany wkład własny. Jednocześnie ARP S.A. zapewnia pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów, bezpłatne rozpatrzenie wniosku o Energopożyczkę (w bankach jest to kwota od 150 do 2500 zł), szybki czas realizacji (przy kompletnej dokumentacji rozpatrzenie wniosku może wynosić ok. 2 tygodni) oraz możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat (w bankach od 0,5 do 2%). ARP S.A. nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki (w bankach od 1 do 4% a nawet 7%), a  jej oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej powiększonej o marżę ARP S.A. (stopa referencyjna ustalana jest na podstawie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską i od stycznia 2011 r. wynosi 4,26%). Marża ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy. Jej wysokość zależy od ryzyka finansowania i proponowanych zabezpieczeń.

Energopożyczka dla oszczędnych jest rekomendowana m.in. przez:

• Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.;
• Krajową Izbę Gospodarczą;
• Mitsubishi Electric;
• Schneider Electric;
• Kaeser Kompressoren;
• Innsoft.

Ze środków Energopożyczki dla oszczędnych mogą być finansowane inwestycje:

• prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej,
• prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,
• mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej,
• wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Środki z Energopożyczki mogą być przeznaczone także na:

• zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii,
• zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,
• wykonanie audytów energetycznych,
• wykonanie projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,
• inne nakłady i działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii.

Energopożyczka dla oszczędnych, czyli fundusz ARP S.A.: "Efektywne i racjonalne gospodarowanie energią" został utworzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie dostępne środki pozostałe w puli Energopożyczki przekraczają 6,5 mln zł.

Uruchomienie funduszu pożyczkowego na finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną jest konsekwencją realizacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. założeń wynikających z przyjętego przez rząd dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2030 r.".

Więcej informacji na stronie internetowej ARP S.A. - energopozyczka.arp.com.pl

____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail:
roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl
energopozyczka.arp.com.pl
dlainwestorow.arp.com.pl