Dobre wyniki finansowe ARP S.A. za 2014 r.

Data dodania: 2015-03-27
Agencja Rozwoju Przemysłu w 2014 r., wypracowała 134 mln zł zysku netto, przy przychodach przekraczających 471 mln zł. Aktywa ARP zwiększyły się o ponad 194 mln złotych. - Dobre wyniki to efekt sprawnego zarządzania aktywami Spółki i atrakcyjnej oferty finansowej dla przedsiębiorców. W bieżącym roku nadal będziemy rozwijać działalność pożyczkową dla firm, ale także wspierać kapitałowo innowacyjne projekty – podkreśla  Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu w 2014 r., wypracowała 134 mln zł zysku netto, przy przychodach przekraczających 471 mln zł. Aktywa ARP zwiększyły się o ponad 194 mln złotych. - Dobre wyniki to efekt sprawnego zarządzania aktywami Spółki i atrakcyjnej oferty finansowej dla przedsiębiorców. W bieżącym roku nadal będziemy rozwijać działalność pożyczkową dla firm, ale także wspierać kapitałowo innowacyjne projekty – podkreśla  Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

W 2014 roku w strukturze przychodów ze sprzedaży Agencji główną rolę odgrywały odsetki od udzielonych pożyczek oraz prowizje od pożyczek i poręczeń (64 mln zł). - Oferta finansowa ARP jest popularna zarówno wśród spółek skarbu państwa, jak i firm prywatnych. Ponadto sukcesywnie zwiększa się udział pożyczek na rozwój, inwestycje i realizację kontraktów – mówi prezes Magaczewska.

Druga ważna grupa przychodów (29,6 mln zł) wynika z działalności dwóch specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP. W 2014 r. w SSE Mielec i SSE Tarnobrzeg udzielono ponad 81 zezwoleń na prowadzenie działalności.

Nowe wyzwania rynkowe i zmieniające się priorytety gospodarcze były impulsem do zmiany funkcjonowania Agencji. Kluczowym wydarzeniem było przyjęcie w listopadzie 2014 r „Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 roku", opartej na trzech filarach: Innowacje, Restrukturyzacja, Inwestycje. Konsekwentne wdrażanie celów strategicznych ma olbrzymie znaczenie dla przyszłości ARP, odpowiada również na priorytety polskiej gospodarki. Wykorzystując dotychczasowe instrumenty finansowe oraz oferując nowe narzędzia, takie jak np., finansowanie typu Venture Capital i finansowanie w formule „smart money", Agencja zapewnia kompleksowy wachlarz usług stymulujących rozwój innowacji i konkurencyjności.

Finansowanie typu Venture Capital jest realizowane przy pomocy powołanej w listopadzie 2014 r. spółki ARP Venture. Zadaniem ARP Venture jest inwestowanie w innowacyjne
i perspektywiczne projekty wdrażane przez małe i średnie firmy. Spółka oferuje nie tylko kapitał, ale i doradztwo.

Cele nowej strategii ARP wpisują się w założenia unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wspierającego transfer nowych technologii w formule otwartych innowacji. W ARP trwają zaawansowane prace nad Platformą Transferu Technologii. Będzie to efektywne narzędzie do komercjalizacji innowacji. Na Platformie będą gromadzone dane o zasobach dawców technologii, informacje o potrzebach biorców technologii. Będą również dane o zasobach eksperckich oraz o możliwościach finansowania transferu technologii.

W 2014 roku ARP brała również aktywny udział w rządowym planie konsolidacji sektora zbrojeniowego. ARP przekazała posiadane udziały spółek zbrojeniowych do nowo utworzonej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, obejmując w zamian akcje o wartości ponad 1,6 mld złotych (48,12 proc. udziałów).

Ponadto od czerwca 2014 r. obligacje ARP S.A. są notowane na rynku Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.