Do 115 mln zł wsparcia od ARP S.A. dla firmy produkcyjnej

Data dodania: 2013-08-08
2 sierpnia 2013 r. ARP S.A. i HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. podpisały umowę o udzieleniu pożyczki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw na rozwój oraz zmianę struktury zobowiązań przedsiębiorstwa.  HW Pietrzak może otrzymać  na te cele do 115 mln złotych.

2 sierpnia 2013 r. ARP S.A. i HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. podpisały umowę o udzieleniu pożyczki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw na rozwój oraz zmianę struktury zobowiązań przedsiębiorstwa.  HW Pietrzak może otrzymać  na te cele do 115 mln złotych.

Spółka HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. jest producentem kształtowników giętych na zimno, blachy grubej gorącowalcowanej, odlewów żeliwnych i lekkich konstrukcji stalowych. Ponadto, HW Pietrzak Holding prowadzi dystrybucję blach, taśm zimno i gorącowalcowanych. Pietrzak Holding należy do największych podmiotów w swojej branży. Pożyczka udzielona przez ARP S.A. ma umożliwić sfinansowanie wzrostu poziomu kapitału obrotowego związanego z rozwojem działalności, jak również ustabilizować strukturę finansową poprzez dostarczenie długoterminowego finansowania.

Pożyczka została udzielona firmie na okres 72 miesięcy, według zmiennego oprocentowania, równego stopie procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę odsetkową. 

Środki pożyczki pochodzą z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), którego dysponentem jest ARP S.A. Przeznaczeniem Funduszu jest pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników), zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną, dedykowane dużym przedsiębiorcom w dobrej sytuacji finansowej, na warunkach rynkowych.

Wsparcie finansowe ma umożliwić przedsiębiorcy realizację działań, które w rezultacie poprawią rentowność i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Jego przedmiotem mogą być m.in. inwestycje w rozbudowę i modernizację zakładu, strategiczne zmiany w zakresie wytwarzanych produktów, restrukturyzacja finansowa, zasilenie w kapitał obrotowy, czy finansowanie kontraktów i zamówień. Środki mogą być również przeznaczane na projekty o charakterze innowacyjnym.

ARP S.A. w ramach Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców udziela także pożyczek, na zasadach rynkowych, firmom znajdującym się w relatywnie stabilnej sytuacji finansowej. Jest to oferta stanowiąca uzupełnienie systemu komercyjnych pożyczek bankowych oraz rozwiązanie na czas spowolnienia gospodarczego i wynikające z niego utrudnienia w dostępie do bieżącego finansowania działalności firm.