ARP S.A i PW wspólnie na rzecz modernizacji sektora energetyczno-ciepłowniczego

Data dodania: 2012-04-25
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Politechnika Warszawska w dniu 25 kwietnia 2012 r. zawarły porozumienie, którego celem jest przyspieszenie modernizacji polskiego sektora energetyczno-ciepłowniczego oraz współpraca w prowadzeniu  badań nad nowymi materiałami i technologiami, w obszarach  szeroko pojętej mikro-, opto-, nano- i bioelektroniki oraz inżynierii mikro- i nano-materiałów. Przygotowywany projekt "Kogeneracja dla Gmin" znacznie zwiększy efektywność energetyczną lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Politechnika Warszawska w dniu 25 kwietnia 2012 r. zawarły porozumienie, którego celem jest przyspieszenie modernizacji polskiego sektora energetyczno-ciepłowniczego oraz współpraca w prowadzeniu  badań nad nowymi materiałami i technologiami, w obszarach  szeroko pojętej mikro-, opto-, nano- i bioelektroniki oraz inżynierii mikro- i nano-materiałów.
Przygotowywany projekt "Kogeneracja dla Gmin" znacznie zwiększy efektywność energetyczną lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej.

Uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy ARP S.A. i Politechniką Warszawską

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed Polską w związku z koniecznością wypełnienia zadań Pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Parlament Europejski, obejmującego w perspektywie 2020 r.:
• ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.,
• zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym UE do 20% (w Polsce do 15%),
• podniesienie o 20% efektywności energetycznej,
jak również wpisuje się w "Politykę energetyczną Polski do roku 2030", która zakłada dwukrotny wzrost do 2020 r. (w relacji do roku 2006) produkcji energii w technologii wysokosprawnej kongregacji.

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej z ciepłem (kogeneracja) pozwala na zdecydowanie bardziej efektywne wykorzystanie energii pierwotnej. Najważniejszym nowym źródłem energii, która w niedługim czasie znacznie zmieni strukturę polskiej energetyki, będzie gaz ziemny. Wzrost udziału gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce w ciągu najbliższych 20 lat ma wzrosnąć o 3,1 punktu procentowego. Należy również oczekiwać systematycznego wzrostu lokalnej produkcji biogazu oraz rozpoczęcia wydobycia gazu łupkowego.

Z ogólnej liczby około 500 ciepłowni w Polsce, około 250 to małe ciepłownie lokalne, które zasilają w ciepło małe i średnie miasta. Jest w nich zainstalowane ok. 15 000 MW mocy cieplnej. Na potrzeby ciepłej wody użytkowej wykorzystywane jest zazwyczaj ok. 10 % mocy, która może być zastąpiona układem wysokosprawnej kogeneracji opartej na gazie ziemnym pracującym w tzw. podstawie energetycznej, czyli przez cały rok. Przy założeniu, że takie rozwiązanie może być zastosowane w 70% tych elektrociepłowni, potencjalne projekty kogeneracyjne tego typu w Polsce mogą osiągać sumaryczną moc na poziomie 1000 MW.

Większość zainstalowanych w Polsce urządzeń ciepłowniczych wymaga pilnej modernizacji wynikającej z ich wieloletniej eksploatacji czyi konieczności dostosowania do znacznie zaostrzonych norm emisji CO2 i związków siarki (obowiązywać od 2016 r.). Wprowadzenie układów wysokosprawnej kogeneracji na gazie znacząco ograniczy zakres tych inwestycji.

Aby przyspieszyć proces modernizacji polskiego sektora energetyczno-ciepłowniczego Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Politechnika Warszawska nawiązały współpracę w ramach projektu "Kogeneracja dla Gmin" .   Celem projektu jest  wdrożenie programu wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która znacznie zwiększy efektywność lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej. W projekcie  wykorzystany zostanie potencjał obu instytucji. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będzie odpowiedzialna za skonstruowania mechanizmu finansowania pozwalającego na wprowadzenie programu  w życie tak, by mógł zostać zrealizowany w sposób istotnie wpływający na lokalny rynek ciepłowniczy, a Politechnika Warszawska wykorzysta w ramach projektu swój potencjał w zakresie:
• wykonywania wstępnych analiz techniczno - ekonomicznych modernizacji obiektów, w których można wdrożyć technologię kogeneracji gazowej,
• przygotowania projektów wykonawczych do wdrożenia technologii kogeneracji gazowej,
• prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie przyszłego zastosowania technologii gazu łupkowego i efektywności energetycznej,
• wsparcia wiedzą uczestników przedsięwzięcia dla jak najlepszego i efektywnego wdrożenia projektów zwiększających sprawność konwersji energii.

Projekt  realizowany będzie przez wspólny Zespół Roboczy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Politechniki Warszawskiej, który wypracuje projekt umowy, warunki oraz warianty realizacji programu. Działania po stronie PW będzie koordynowało Uczelniane Centrum Badawcze Zrównoważonych Systemów Energetycznych Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie strony porozumienia są otwarte na udział w programie innych partnerów gotowych wnieść dodatkowy potencjał technologiczny i organizacyjny.


-------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31.12.2011 r. wynosi 4,3 mld zł.

Kontakt:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl