ARP S.A. wypłaciła 70 mln zł Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku

Data dodania: 2011-05-31
70 mln zł to kolejna transza wsparcia finansowego wypłacona przez ARP S.A. Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku w ramach zadeklarowanej wcześniej pomocy na restrukturyzację do łącznej kwoty 125,4 mln zł.

70 mln zł to kolejna transza wsparcia finansowego wypłacona przez ARP S.A. Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku w ramach zadeklarowanej wcześniej pomocy na restrukturyzację do łącznej kwoty 125,4 mln zł.

Środki pozyskane przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK) są przeznaczone na realizację działań restrukturyzacyjnych, zgodnie z zaakceptowanym wcześniej przez ARP S.A. planem restrukturyzacji szpitala, którego wdrożenie umożliwi UCK odzyskanie trwałej rentowności.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest uprawniona do udzielania pomocy indywidualnej na ratowanie i/lub restrukturyzację dla tzw. dużych przedsiębiorców. Kwota udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy na ratowanie i restrukturyzację w 2010 roku wyniosła 254.000.000,00 zł. Ogólna wartość pomocy udzielonej przez ARP S.A. ze środków o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji do 16 maja 2011 roku wynosi 1.095.404.411,93 zł.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest szpitalem akademickim, którego organem założycielskim jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
UCK, największa jednostka szpitalna w regionie obejmującym teren Województwa Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego (liczba łóżek przekracza 1100), zatrudnia ok. 3 tys. osób i prowadzi działalność w ponad trzydziestu klinikach. Przychody netto ze sprzedaży za rok 2010 wyniosły ponad 400 mln zł.

_____________________

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela także innych form wsparcia finansowego - pomocy publicznej. Pomoc indywidualna na ratowanie jest zwrotnym i odpłatnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia.

Pomoc indywidualna na restrukturyzację przyznawana jest w oparciu o plan restrukturyzacji przedsiębiorcy, zapewniający przywrócenie mu długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc może mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy).
Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy publicznej lub o obydwa łącznie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację.
W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.


Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Dyrektor Biura Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail: Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl