ARP S.A. udzieli wsparcia finansowego Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Gdańsku

Data dodania: 2011-02-08
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, iż zaakceptowała plan restrukturyzacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. ARP S.A. zadeklarowała jednocześnie możliwość udzielenia Szpitalowi pomocy na restrukturyzację w formie pożyczek w łącznej wysokości 125,4 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, iż zaakceptowała plan restrukturyzacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. ARP S.A. zadeklarowała jednocześnie możliwość udzielenia Szpitalowi pomocy na restrukturyzację w formie pożyczek w łącznej wysokości 125,4 mln zł.

W 2010 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła Szpitalowi pomocy na ratowanie w formie pożyczki w kwocie 40 mln zł. Zgodnie z umową pieniądze te powinny być zwrócone ARP S.A. do 20 lutego 2011 r. Jednym z podstawowych warunków wydłużenia spłaty ww. pożyczki na ratowanie i przekształcenia jej w pomoc publiczną na restrukturyzację było opracowanie przez UCK planu restrukturyzacji, którego realizacja zagwarantuje odzyskanie trwałej rentowności. Doradcą w procesie restrukturyzacji i tworzeniu kompleksowego planu restrukturyzacji UCK została firma PricewaterhouseCoopers.

Szpital przedłożył Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. plan restrukturyzacji zakładający podjęcie działań naprawczych w obszarze organizacji, zatrudnienia, finansów i majątku. Realizacja ww. planu zagwarantować ma trwałą poprawę wyników i kondycji finansowej Szpitala. Aby możliwe było sfinansowanie działań restrukturyzacyjnych, UCK wystąpiło do ARP S.A. o udzielenie pożyczki na restrukturyzację w wysokości 125,4 mln zł.

Warunkiem udzielenia ww. wsparcia jest m.in. uzyskanie zgód korporacyjnych ARP S.A. oraz przyjęcie planu restrukturyzacji UCK przez Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi), a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości). Agencja jest instytucją wdrażającą unijne programy operacyjne, udziela pożyczek ze środków własnych oraz kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest także odpowiedzialna za realizację rządowego "Programu Antykryzysowego". W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 r. zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest uprawniona do udzielania pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację  dla tzw. dużych przedsiębiorców.  Pomoc indywidualna na ratowanie jest zwrotnym i odpłatnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia.

Pomoc indywidualna na restrukturyzację przyznawana jest w oparciu o plan restrukturyzacji przedsiębiorcy, zapewniający przywrócenie mu długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc może mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji / udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy).

Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy publicznej lub o obydwa łącznie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest szpitalem akademickim, którego organem założycielskim jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. UCK jest największą jednostką szpitalną w regionie obejmującym teren Województwa Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego, z liczbą łóżek przekraczającą 1100. Szpital zatrudnia ok. 3 tys. osób. Działalność prowadzona jest w 35 klinikach. Przychody netto ze sprzedaży za rok 2010 wyniosły ponad 400 mln zł.

Więcej informacji udziela:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl