ARP S.A. udzieli pomocy publicznej ZM Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

Data dodania: 2011-04-11
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wyraziła wstępną zgodę na udzielenie pożyczki w wysokości 10 mln zł na restrukturyzację dla Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wyraziła wstępną zgodę na udzielenie pożyczki w wysokości 10 mln zł na restrukturyzację dla Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

  

 Pomoc publiczna na restrukturyzację w formie pożyczki w wysokości 10 mln zł zostanie udzielona Spółce przez ARP S.A. po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej oraz po podpisaniu umowy i ustanowieniu przez Spółkę zabezpieczeń na rzecz ARP S.A. Środki pozyskane z pomocy udzielonej przez ARP S.A. zostaną przeznaczone przez Spółkę na wydatki określone w planie restrukturyzacji ZM Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

W chwili obecnej Spółka wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie opinii o zgodności planowanej pomocy na restrukturyzację ze wspólnym rynkiem oraz o dokonanie notyfikacji planu restrukturyzacji do Komisji Europejskiej.

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. jest przetwórstwo mięsa oraz produkcja wędlin. Stan zatrudnienia na koniec 2010 r. wynosił ponad 290 osób a roczne obroty Spółki za 2010 rok wyniosły ok. 122 mln zł.

Wyroby ZM Mysłowice Mysław, fot.: ZM Mysłowice Mysław Sp. z .o.o.


_____________________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację.
W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest uprawniona do udzielania pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację  dla tzw. dużych przedsiębiorców.  Pomoc indywidualna na ratowanie jest zwrotnym i odpłatnym wsparciem płynności finansowej przedsiębiorcy. Udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy i może mieć formę pożyczki lub poręczenia.
Pomoc indywidualna na restrukturyzację przyznawana jest w oparciu o plan restrukturyzacji przedsiębiorcy, zapewniający przywrócenie mu długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc może mieć formę pożyczki, poręczenia lub dokapitalizowania (objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przedsiębiorcy).

Przedsiębiorca może ubiegać się o jeden z powyższych rodzajów pomocy publicznej lub o obydwa łącznie (beneficjent pomocy na ratowanie może wystąpić o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będącą kontynuacją procesu rozpoczętego w ramach pomocy na ratowanie). Planowana pomoc publiczna wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: Roma.Sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl