ARP S.A. stworzy centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej

Data dodania: 2019-03-04

ESA BIC’s (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne. Konsorcjum tworzą cztery instytucje:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC Poland,
 • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków;
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław;
 • Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

Podpisanie umowy pomiędzy ARP S.A. a konsorcjami regionalnymi i ich liderami pozwoli sformalizować funkcje, odpowiedzialność i zadania, które w ramach centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pełnić będzie każda z instytucji.

Utworzenie w Polsce centrum inkubacji biznesowej ESA jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia faktycznych mechanizmów wspierających sektor wysokich technologii związanych z branżą kosmiczną. Polacy mają gen innowacji, mamy w kraju wybitnych naukowców, programistów i inżynierów, którzy ze wsparciem biznesowym mogą wiele zrobić dla rozwoju tej gałęzi przemysłu. Polska krok po kroku realizuje założenia Polskiej Strategii Kosmicznej i dziś mamy okazję to obserwować. To zarówno ludzie – nominowani i laureaci konkursu „Konstelacje” – którzy już wykonali ogrom pracy dla rozwoju branży kosmicznej, jak i narzędzia, które mają przyczynić się do wzrostu udziału polskiego przemysłu kosmicznego na arenie europejskiej – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W lipcu 2017 roku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powierzono przeprowadzenie procedury konkursowej na wybór Konsorcjum, które utworzy ESA BIC Poland. W wyniku naboru zgłosiły się trzy konsorcja reprezentujące sześć różnych miast.

- Każdy z liderów pozyskał partnerów do zapewnienia wszystkich wymaganych w ramach ESA BIC elementów procesu inkubacji w tym bezzwrotnego wsparcia finansowego. Utworzone konsorcja są komplementarne – wybór jednego skutkowałby utratą możliwości pozostałych dwóch konsorcjów. W wyniku rozmów prowadzonych na początku 2018 roku powstała koncepcja utworzenia szerokiego konsorcjum krajowego, w skład którego wchodzić będą wszystkie aplikujące konsorcja oraz ARP S.A. w roli koordynatora całości przedsięwzięcia. Polski sektor kosmiczny jest na początku drogi swojego rozwoju i nie stać nas jako kraju na powielanie lub rozpraszanie kompetencji. Na konkurencję wewnętrzną przyjdzie czas, kiedy już będziemy skutecznie radzić sobie z zewnętrzną – wyjaśnia Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP S.A.

Proces inkubacji realizowany może być w każdym z sześciu miast: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Podobne centra inkubacji uruchomione zostały już w dwudziestu jeden różnych lokalizacjach w siedemnastu krajach europejskich. Inkubatory ESA współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw (m.in. z bankami, funduszami inwestycyjnymi obejmującymi venture capital oraz tzw. aniołami biznesu). Jednocześnie, dzięki bliskiej współpracy z ESA i jej ekspertami, start-upy będą mogły uzyskać wsparcie merytoryczne. ESA BIC przyczynia się do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie wsparcia dla ponad 130 firm w Europie każdego roku. Inkubacja start-upów, w każdym z istniejących ESA BIC, odbywa się na identycznych zasadach. Start-up w procesie inkubacji otrzymuje dostęp do następujących zasobów i środków:

 • 50 tys. € bezzwrotnego wsparcia finansowego;
 • 80 h wsparcia technicznego;
 • Bezpłatny dostęp do pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej na czas inkubacji;
 • Wsparcie merytoryczne;
 • Dostęp do europejskiej sieci centrów inkubacyjnych ESA BIC;
 • Promocję projektu na arenie międzynarodowej.

Każde z konsorcjów ESA BIC powstające w różnych krajach składa się z partnerów zapewniających wszystkie z wymienionych rodzajów wsparcia. Inkubator finansowany jest przez ESA oraz przez partnerów konsorcjum ze środków krajowych. Funkcjonowanie każdego ESA BIC planowane jest na okres 5 lat, w trakcie których rocznie inkubowanych ma być od kilku do kilkunastu start-upów.

4 marca w siedzibie ARP S.A. zostały również wręczone statuetki „Konstelacje 2018” dla instytucji i osób, które rozwijają polski sektor technologii kosmicznych.Kapituła konkursowa wyłoniła finalistów w czterech kategoriach:

 • Kosmiczna firma roku – firma o najważniejszych osiągnięciach w branży kosmicznej. W tej kategorii liczą się zarówno osiągnięcia naukowe jak i biznesowe i ich wpływ na wizerunek sektora kosmicznego w Polsce i w Europie. Zwycięzcą w tej kategorii została firma Astronika Sp. z o. o.;
 • Zagraniczny sukces – nagroda za osiągnięcia podmiotów polskiego sektora kosmicznego za granicą – aspekt naukowy i biznesowy. Zwycięzcą w tej kategorii została firma ICEYE Polska Sp. z o. o.;
 • Nadzieja sektora kosmicznego – nagroda dla młodych (do lat 30) pracowników branży kosmicznej w Polsce. Zwycięzcą w tej kategorii został Gordon Wasilewski – pracownik naukowy CBK PAN oraz stypendysta Colorado School of Mines;
 • Nagroda specjalna – wyróżnienie dla firmy, wydarzenia, osoby której wkład w rozwój sektora kosmicznego był największy. Nagrodę tę – za integrację i wyniesienie satelity PW-SAT2 – otrzymało Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej.

Zwycięzców wybrała Kapituła Konkursowa w składzie:

 • Jadwiga Emilewicz – Przewodnicząca Kapituły, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Piotr Dardziński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Dariusz Śliwowski – Wiceprezes Zarządu ARP S.A.
 • Iwona Stanisławska – Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych
 • Michał Szaniawski – Doradca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • Robert Nowicki – Szef Gabinetu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • Bartosz Sokoliński – Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi wiele innych działań promujących i wspierających sektor technologii kosmicznych w kraju. Ważną część tych działań stanowi wsparcie dla rozwoju kadr (w tym pozyskiwania nowych kompetencji). ARP S.A. uruchomiła m.in. program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który jest realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. Adresatami programu są absolwenci studiów o kierunkach technicznych oraz młodzi naukowcy, którzy przez 6 miesięcy zdobywają doświadczenie w firmach sektora kosmicznego. ARP S.A. w 50-60% pokrywa koszty wynagrodzenia stażystów. ARP S.A. wspiera także działalność studentów, patronuje m.in. Studenckiemu Kołu Astronautycznemu Politechniki Warszawskiej.