ARP S.A. Oddział Katowice: 10 lat efektywnych działań na rzecz branży górniczej

Data dodania: 2013-03-01
Monitorowanie wyników ekonomiczno-finansowych sektora górniczego, sposobu wykorzystania pomocy publicznej, procesu ograniczania zdolności produkcyjnej i zmian stanu zatrudnienia w branży to najważniejsze zadania realizowane przez katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ostatnich 10 latach Oddział z powodzeniem nadzorował proces oddłużania kopalń, opiniował programy ich restrukturyzacji oraz analizował informacje nt. sprzedaży i cen węgla. Z danych Oddziału wynika, że górnictwo węgla kamiennego zamknęło ubiegły rok zyskiem netto w wysokości ponad 1,6 mld zł.

Monitorowanie wyników ekonomiczno-finansowych sektora górniczego, sposobu wykorzystania pomocy publicznej, procesu ograniczania zdolności produkcyjnej i zmian stanu zatrudnienia w branży to najważniejsze zadania realizowane przez katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ostatnich 10 latach Oddział z powodzeniem nadzorował proces oddłużania kopalń, opiniował programy ich restrukturyzacji oraz analizował informacje nt. sprzedaży i cen węgla. Z danych Oddziału wynika, że górnictwo węgla kamiennego zamknęło ubiegły rok zyskiem netto w wysokości ponad 1,6 mld zł.

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Oddział ARP S.A. w Katowicach monitoruje obrót węglem w kraju i za granicą, zmiany cen surowca, kierunki sprzedaży oraz wynik finansowy całej branży. "Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego" autorstwa ekspertów katowickiego Oddziału jest uznawana za najlepszy materiał prezentujący stan i efekty procesów zachodzących w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. - Od 10 lat katowicki Oddział Agencji dostarcza organom administracji państwowej niezbędnych danych, analiz i ocen, na podstawie których podejmowane są decyzje o strategicznym dla polskiego górnictwa znaczeniu. Przekazywane Ministerstwu Gospodarki raporty i analizy mają wpływ na kształtowanie polityki energetycznej państwa - powiedział Marcin Zieliński, wiceprezes ARP S.A. Na 2013 r. Agencja prognozuje wydobycie węgla rzędu 79 mln ton oraz zysk netto sektora na poziomie 1,5 mld zł.

Doświadczenia katowickiego Oddziału ARP S.A. oraz gromadzone od 10 lat dane na temat warunków transakcji węgla kamiennego w Polsce, zaowocowały inicjatywą na rzecz publikacji polskiego cenowego indeksu węglowego.  5 grudnia 2012 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Towarowa Giełda Energii S.A. podpisały porozumienie określające obszary i zasady współpracy w tym zakresie. Spółki chcą również doprowadzić do uruchomienia na giełdzie obrotu różnymi rodzajami energii - oprócz węgla kamiennego ma być to biomasa oraz gaz łupkowy - a także niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od tych źródeł energii.

Utworzony 1 marca 2003 r. katowicki Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. monitoruje stan sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Jednym z jego głównych zadań było nadzorowanie procesu oddłużenia branży. Było to największe przedsięwzięcie tego typu realizowane wówczas w Polsce - zobowiązania publiczno-prawne górnictwa zostały umorzone w wysokości ok. 18 miliardów złotych.

Oddział nadzorował również prawidłowość wykorzystania środków budżetowych, przeznaczonych na działania restrukturyzacyjne w górnictwie. W minionych 10 latach osiągnęły one wartość 7 mld zł. - Wszystkie decyzje dotyczące pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla kamiennego musiały uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. Dotyczyło to szczególnie likwidowanych kopalń i instrumentarium dla  górników ramach dobrowolnych odejść - powiedział Henryk Paszcza, dyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach. Pomoc dla górnictwa węgla kamiennego była w KE notyfikowana pięciokrotnie: 2005 r. - 3, 98 mld zł.; 2007 r. - 400 mln zł; 2008 r. - 1,3 mld zł; 2010 r. - 400 mln zł; 2011 r. - 407,6 mln zł.

Monitoringowi Oddziału podlegało również wykorzystanie środków Górniczego Pakietu Socjalnego, w ramach którego górnikom dobrowolnie odchodzącym z kopalń wypłacane były zasiłki socjalne i urlopy górnicze finansowane z budżetu państwa i Banku Światowego. Realizował "Projekt łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" oraz "Projekt ograniczenia Mocy Wydobywczych w Sektorze Górnictwa Węgla Kamiennego". Z pożyczki Banku Światowego łącznie skontrolowano wydatkowanie środków w kwocie blisko 1,5 mld zł. Katowicki Oddział współpracował również przy realizacji rządowej umowy zawartej z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Oddział ARP S.A. w Katowicach na bieżąco współpracuje ze wszystkimi spółkami węglowymi, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo - Hutniczą, Polską Akademią Nauk, Głównym Instytutem Górnictwa, Wyższym Urzędem Górniczym, Centralna Stacją Ratownictwa Górniczego, Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa, jednostkami samorządu terytorialnego, Stowarzyszeniem Gmin Górniczych. Oddział ARP S.A. w Katowicach jest członkiem Górniczej Izby Przemysłowo - Handlowej.