ARP S.A. nie może uczestniczyć na zasadach komercyjnych w realizacji przedstawionego biznesplanu Stoczni Gdańsk

Data dodania: 2014-02-25
Ewentualna prolongata terminu spłaty zobowiązań Stoczni względem ARP S.A. wymaga zgody Komisji Europejskiej

Ewentualna prolongata terminu spłaty zobowiązań Stoczni względem ARP S.A. wymaga zgody Komisji Europejskiej

Wyniki Testów Prywatnego Inwestora i Prywatnego Wierzyciela nie dają podstaw do udziału ARP S.A. w realizacji przedstawionego biznesplanu Stoczni Gdańsk. Udział ARP S.A. na zaproponowanych warunkach mógłby skutkować decyzją Komisji Europejskiej o konieczności zwrotu przez Stocznię całości pomocy publicznej (555 mln zł). ARP S.A. zarekomendowała Stoczni wystąpienie do Komisji Europejskiej o zgodę na realizację przedstawionego biznes planu. Tylko w takiej sytuacji możliwe będzie dalsze wstrzymywanie się przez ARP S.A. od żądania zwrotu przez Stocznię wymagalnych należności – takie stanowisko przekazała dziś ARP S.A. większościowemu akcjonariuszowi Stoczni, Gdańsk Shipyard Group.

Stocznia Gdańsk przekazała ARP S.A. w grudniu ub.r. „Biznesplan Stoczni Gdańsk na lata 2013-2023". Dzisiaj odbyło się spotkanie akcjonariuszy, podczas którego ARP S.A. przedstawiła swoją opinię na temat możliwości udziału w realizacji biznesplanu na zaproponowanych przez Stocznię Gdańsk warunkach.

Biznesplan Stoczni Gdańsk zakłada kilka istotnych założeń, w tym dokapitalizowanie Stoczni przez większościowego akcjonariusza, sprzedaż gruntów nieoperacyjnych, zaniechanie przez ARP S.A. realizacji Opcji Put i odroczenie spłaty pożyczki udzielonej w ramach pomocy publicznej.

ARP S.A. zleciła renomowanym firmom polskim i zagranicznym wykonanie Testu Prywatnego Wierzyciela (TPW) i Testu Prywatnego Inwestora (TPI). 

Wyniki przeprowadzonego TPW i TPI wskazują, że zaproponowane rozwiązania nie mają charakteru rynkowego i żaden prywatny inwestor nie zdecydowałby się na udział w realizacji tego Biznesplanu na zaproponowanych zasadach. Zaangażowanie się ARP S.A. w realizację biznesplanu nie odbywałoby się więc na zasadach komercyjnych i biorąc pod uwagę dotychczas udzielone Stoczni wsparcie mogłoby być potraktowane przez Komisję Europejską jako dodatkowa, niedozwolona pomoc publiczna. W takiej sytuacji ryzyko, że Komisja Europejska może zażądać zwrotu całości udzielonej wcześniej Stoczni Gdańsk pomocy publicznej w wysokości 555 mln zł, jest bardzo wysokie. A tego Stocznia nie udźwignie.

W opinii ARP S.A. optymalnym rozwiązaniem jest zwrócenie się Stoczni do Komisji Europejskiej o potwierdzenie, że biznesplan w takim kształcie może zostać zrealizowany bez ryzyka uznania działań w nim opisanych za niedozwoloną pomoc publiczną. Podczas spotkania ARP S.A. zarekomendowała Stoczni wystąpienie do KE. Jednocześnie niezbędne będzie utrzymanie wszystkich zabezpieczeń ARP S.A. na majątku Stoczni na niezmiennym poziomie. Tylko w takiej sytuacji możliwe będzie wstrzymanie się przez ARP S.A. od natychmiastowego żądania zwrotu pożyczki i realizacji Opcji Put.

Z przyczyn formalnych do Stoczni Gdańsk zostanie przesłane także pismo w sprawie narastających odsetek od niespłaconej pożyczki.

Zdaniem ARP S.A. radykalną i szybką poprawę sytuacji Stoczni może zapewnić jedynie kapitałowe zaangażowanie w Stocznię nowego inwestora.

ARP S.A. w dalszym ciągu deklaruje wolę współpracy w wypracowaniu możliwych i korzystnych dla wszystkich stron rozwiązań biznesowych.

---

Wykonanie Testu Prywatnego Inwestora (TPI)/Testu Prywatnego Wierzyciela (TPW) przeprowadziły polskie i zagraniczne firmy konsultingowe: DLA Piper w Warszawie oraz w Brukseli i Oxera w Brukseli.