ARP S.A. i PFPK wspierają budowanie gospodarki opartej na wiedzy

Data dodania: 2012-03-30
Jak zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw? Jakie są główne bariery w jej rozwoju i czy istnieją rozwiązania systemowe mogące poprawić efektywność współpracy między krajową gospodarką a nauką? - nad tymi zagadnieniami dyskutowali uczestnicy konferencji "Badania i innowacje w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zwiększaniu ich konkurencyjności".

Jak zwiększyć innowacyjność polskich przedsiębiorstw? Jakie są główne bariery w jej rozwoju i czy istnieją rozwiązania systemowe mogące poprawić efektywność współpracy między krajową gospodarką a nauką? - nad tymi zagadnieniami dyskutowali uczestnicy konferencji "Badania i innowacje w restrukturyzacji przedsiębiorstw i zwiększaniu ich konkurencyjności".

Zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Polską Fundację Promocji Kadr konferencja pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej odbyła się 29 marca 2012 r. w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat". W konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli firm, administracji rządowej, uczelni, jednostek naukowych, licznych fundacji, stowarzyszeń i think tanków zajmujących się problematyką innowacyjności.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. główne tezy raportu Banku Światowego "Europe 2020 Poland", w którym przedstawiono wyzwania stojące w najbliższych latach przed krajową gospodarką i działania niezbędne dla utrzymania wzrostu PKB oraz rozwoju innowacyjności. Według autorów raportu wiążą się one z postępującym kryzysem demograficznym, który oznacza konieczność zwiększenia zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym, stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, otwarcia na imigrację oraz wzrostu nakładów na Badania i Rozwój.

Zgodnie z klasyfikacją UE, Polska zaliczana jest obecnie do grupy tzw. umiarkowanych innowatorów obejmującej państwa poniżej średniej unijnej. Jej pozycja wynika m.in. ze wskaźnika nakładów na badania wynoszącego 0,6% PKB (będącego jednym z najsłabszych w całej UE), który skutkuje niską innowacyjnością całej gospodarki. Rekomendacje ostatnich raportów, opracowanych przez krajowych i zagranicznych ekspertów, zalecają m.in. odejście od dotychczasowego modelu wzrostu ekstensywnego (opartego na imporcie gotowych rozwiązań i technologii) i budowę gospodarki opartej na wiedzy, reorientację funduszy strukturalnych na badania i innowacyjność, przestawienie gospodarki na niskoemisyjną, zbudowanie systemu zachęt dla rozwoju własnych technologii oraz utworzenie "ośrodków doskonałości" (poles of excellence) na wzór podobnych inicjatyw rozwijanych w krajach zachodnioeuropejskich. 

W ramach konferencji zaprezentowano przykłady dobrych praktyk trzech innowacyjnych firm: AVIO Polska - wchodzącej w skład międzynarodowej grupy przemysłowej i lidera w branży lotniczej, tworzącej obecnie we współpracy z krajowymi uczelniami i firmami najnowocześniejsze na świecie "Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych"; Pojazdów Szynowych PESA S.A. jednego z wiodących w Europie producentów wagonów i tramwajów oraz koncernu 3M - znanej międzynarodowej firmy technologicznej dysponującej obecnie 45 tysiącami ważnych patentów.

Znaczącą część spotkania wypełniły panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli administracji, uczelni, firm, fundacji oraz centrów innowacji. Poświecono je m.in. zdiagnozowaniu barier i wyzwań związanych z kreowaniem większej konkurencyjności i innowacyjności, możliwościom efektywnej współpracy miedzy światem biznesu i nauki (budowaniu powiązań, tworzeniu platform kontaktu) oraz wskazaniu sektorów polskiej gospodarki, które mają szansę na odegranie roli liderów innowacyjności w Polsce i za granicą.

Prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr w swoim wystąpieniu zaproponował stworzenie Partnerstwa dla innowacji w którego skład wchodziłyby instytucje i agencje rządowe, środowiska biznesu i nauki oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. "Celem Partnerstwa byłoby promowanie kultury innowacyjności i tworzenie klimatu dla przedsiębiorczości." - powiedział Jacek Wojciechowicz, prezes PFPK.

Profesor Michał Kleiber, prezes PAN, podkreślił konieczność lepszej wymiany informacji i koordynacji działań związanych z innowacyjnością pomiędzy agencjami rządowymi odpowiedzialnymi za ten obszar. "Etap diagnozy mamy poza sobą i czas jest podjąć konkretne działania" - stwierdził prof. Kleiber.

Jak podkreślił w imieniu organizatorów prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wojciech Dąbrowski, jej zaangażowanie w konferencję wynika ze zmiany dotychczasowej strategii ARP.
"Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w nowej, dopiero co przyjętej strategii, redefiniuje swoją rolę. Chcemy być jednym z liderów zmian proinnowacyjnych w polskiej gospodarce. Umiemy restrukturyzować przemysł i zamierzamy to dalej robić, ale dziś mówimy głównie o restrukturyzacji prorozwojowej, o wspieraniu innowacyjności, o komunikacji i współpracy między przemysłem a sektorem badawczo rozwojowym. Na tym będzie polegała nasza nowa misja. Szczególną rolę w jej wdrażaniu odegra Polska Fundacja Promocji Kadr, zwłaszcza w obszarze szkoleń, doskonalenia zasobów ludzkich i promowania kultury innowacyjności" - powiedział na sesji inauguracyjne szef ARP S.A.

________________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła 237 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2011 r. wynosi 4,3 mld zł.

-------------------------------------------
Polska Fundacja Promocji Kadr powstała w 1989 roku. Od początku należała do czołowych polskich instytucji zajmujących się doskonaleniem i promocją kadr dla wsparcia wyzwań dla Polski wynikających z konieczności rozwoju konkurencyjności, transformacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej o wiedzę. Fundacja odegrała bardzo istotną rolę w kształtowaniu zasobów ludzkich między innymi w procesie akcesji do Unii Europejskiej, a następnie w procesie konwergencji. Obecnie misją Fundacji jest promowanie nowoczesnego zarządzania, głównie poprzez działalność szkoleniową ukierunkowaną na rozwijanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej różnych szczebli.
Funkcje fundatorów-założycieli pełnią: Ministerstwo Skarbu Państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. a nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Gospodarki.


Więcej informacji:
Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl