ARP S.A. finalizuje sprzedaż trzech firm

Data dodania: 2011-12-22
W dniach 21 i 22 grudnia 2011 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowy sprzedaży trzech spółek, w których była większościowym udziałowcem. Nowych inwestorów zyskały: PEKTOWIN, AGROSPED i Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa.

W dniach 21 i 22 grudnia 2011 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała umowy sprzedaży trzech spółek, w których była większościowym udziałowcem. Nowych inwestorów zyskały: PEKTOWIN, AGROSPED i Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa.

100% udziałów w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego PEKTOWIN SA nabył od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. NATUREX SA, lider w produkcji naturalnych składników pochodzenia roślinnego. Ostateczne wykonanie umowy nabycia jest uwarunkowane uzyskaniem od Ministerstwa Skarbu zgody na transakcję, co będzie stanowić potwierdzenie prywatyzacji PEKTOWIN i spodziewane jest najpóźniej do końca stycznia 2012 r. 

Podpisanie umowy sprzedaży spółki ZPOW PEKTOWIN S.A. Od lewej pp.: Andrzej Szortyka i Jerzy Góra - członkowie Zarządu ARP S.A. oraz Jacques Dikansky, Dyrektor Generalny oraz Założyciel NATUREX

PEKTOWIN specjalizuje się w produkcji pektyny jabłkowej i cytrusowej i skoncentrowanych soków owocowo-warzywnych oraz - na mniejszą skalę - przetworów spożywczych. Firma sprzedaje jedną trzecią swoich wyrobów w Polsce, zaś dwie trzecie do Rosji i innych państw wschodnioeuropejskich. Produktem strategicznym Zakładów jest pektyna -  jej sprzedaż stanowi od 1,7% do ok. 2% światowej produkcji, a udziały Spółki na polskim rynku wynoszą ok. 30%. Firma zatrudnia obecnie prawie 340 osób.

NATUREX SA jest liderem produkcji specjalistycznych składników pochodzenia roślinnego. Grupa działa na trzech strategicznych rynkach: Food & Beverage, Nutrition & Health oraz Personal Care, produkując i wprowadzając do obrotu specjalistyczne składniki pochodzenia roślinnego na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego, nutraceutycznego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Zakup firmy z Jasła pozwoli na wzmocnienie handlowej obecności NATUREX na rynkach Europy Wschodniej oraz rozszerzenie gamy produktów o skoncentrowane soki owocowe i warzywne. Dodatkowo NATUREX zamierza wykorzystać możliwości zaopatrzenia w surowce dobrej jakości u lokalnych dostawców z Polski.

Jacques Dikansky, Dyrektor Generalny oraz Założyciel NATUREX: "Ta transakcja idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju na rynkach komplementarnych przy jednoczesnym poszerzeniu gamy produktów, zwiększeniu możliwości produkcji oraz zdobyciu dodatkowego know-how. Wierzymy, że  wchłonięcie PEKTOWIN do Grupy NATUREX oraz wykorzystanie potencjału przemysłowego i rozpowszechnienie gamy produktów polskiego zakładu wśród odbiorców z całego świata będzie możliwe dzięki dynamice obejmującej cały świat sieci sprzedaży oraz dzięki naszej wiedzy technicznej i naukowej."

Pakiet 40.800 udziałów Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Usługowo-Handlowego AGROSPED z Zebrzydowic nabyli Alina i Jerzy Czapla.

Podstawową działalnością AGROSPEDU są specjalistyczne usługi obejmujące kompleksową obsługę długodystansowych transportów żywych zwierząt. Przedsiębiorstwo prowadzi również zatwierdzony przez służbę weterynaryjną punkt gromadzenia zwierząt, a także agencję celną, wystawiającą niezbędne dokumenty związane z wywozem na rynki poza obszarem UE. Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i otwarciu granic, znacznie ograniczone zostało zapotrzebowanie na typ usług, dlatego niezwykle istotna jest deklaracja nowych inwestorów, że zamierzają rozszerzyć zakres działalności przedsiębiorstwa.

9.350 udziałów (85%) Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie nabył Jan Gutkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Gutkowski z siedzibą w Lesznie.

Spółka Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie działała głównie w branży związanej z rolnictwem tj. dokonywała napraw głównych silników ciągnikowych oraz produkowała wały korbowe do ciągników Ursus. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy zaczęli wycofywać z użytku polskie ciągniki i tym samym drastycznie spadło zapotrzebowanie na usługi Spółki. Reagując na sytuację Spółka stopniowo zaczęła poszerzać zakres świadczonych usług, m.in. o produkcję na rynek krajowy elementów okuć do łodzi i jachtów ze stali nierdzewnej, zbiorników paliwa oraz konstrukcji stalowych.

Wybrany w procesie negocjacji inwestor deklaruje utrzymanie i wspieranie dotychczasowej działalności Spółki. W celu poprawy rentowności produkcji i oferowanych usług zamierza dokonać niezbędnych inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych w park maszynowy. Planowane są również inwestycje mające na celu poprawę stanu użytkowanych budowli, co w przyszłości znacząco powinno ograniczyć koszty ich utrzymania.

 - "Znalezienie nowych inwestorów stwarza szansę na stabilizację sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek i ich rozwój. W czasie kryzysu ważne jest także utrzymanie znaczącej liczby miejsc pracy. Jestem pewny, że każda z tych firm odniesie w przyszłości sukces" - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2011 r. w ramach pomocy na ratowanie i/lub na restrukturyzację ARP S.A. wypłaciła już 237 mln zł. W 2010 r. ARP S.A. wypracowała 45,6 mln zł zysku, przychody wyniosły 480,3 mln zł. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Więcej informacji udziela:

Roma Sarzyńska-Przeciechowska
Rzecznik Prasowy
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 92, +48 501 310 023
e-mail: roma.sarzynska@arp.com.pl
www.arp.com.pl