ARP S.A. akcjonariuszem Polimeksu-Mostostal S.A.

Data dodania: 2013-01-24
22 stycznia 2013 r. sąd wydał postanowienie o podwyższeniu kapitału zakładowego Polimeksu-Mostostal S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. za 150 mln złotych objęła akcje, dające jej przeszło 22 proc. udział w kapitale akcyjnym. Docelowo może on wynieść 32,99 proc. 


22 stycznia 2013 r. sąd wydał postanowienie o podwyższeniu kapitału zakładowego Polimeksu-Mostostal S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. za 150 mln złotych objęła akcje, dające jej przeszło 22 proc. udział w kapitale akcyjnym. Docelowo może on wynieść 32,99 proc. 

 - Agencja, po formalnym objęciu akcji, zaangażuje się w rozpoczętą już restrukturyzację. Wspólnie będziemy pracowali nad odzyskaniem rentowności i podniesieniem wartości Spółki. Wierzę w powodzenie tego programu i w to, że wejście do akcjonariatu Polimeksu-Mostostal S.A. to inwestycja, która przyniesie nam zysk - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

Wpis do KRS to konsekwencja zawartej 21 grudnia 2012 r. umowy inwestycyjnej pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Polimeksem-Mostostal S.A. Agencja zobowiązała się do objęcia 300 mln akcji emisji serii N1 za cenę 50 gr za akcję. Umowa przewiduje również nieodpłatne wydanie ARP S.A. warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji kolejnej emisji.

ARP S.A. zadeklarowała wolę dokapitalizowania Polimeksu-Mostostal S.A. już we wrześniu 2012 r. Warunkiem zaangażowania było zawarcie przez budowlaną spółkę porozumienia z bankami-wierzycielami w sprawie restrukturyzacji jej zadłużenia. Porozumienie takie zostało podpisane 21 grudnia 2012 r.

Porozumienie przewiduje między innymi konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonej restrukturyzacji spółki, dokapitalizowanie jej przez inwestorów, w tym ARP S.A., konwersję części zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji na akcje, określa sposób spłaty istniejących długów oraz co najważniejsze zapewnia źródła finansowania działalności operacyjnej spółki.

28 grudnia 2012 r. ARP S.A. zapłaciła cenę emisyjną, a 10 stycznia 2013 r. Zarząd Polimeksu-Mostostal S.A. złożył w sądzie wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału oraz warunkowego podwyższenia kapitału (emisji warrantów). Docelowo, udział Agencji w akcjonariacie spółki może sięgnąć 32,99 proc., a jej łączne zaangażowanie kapitałowe nie przekroczy kwoty 278 mln zł.