ARP podjęła decyzję w sprawie swoich wierzytelności

Data dodania: 2016-04-28
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w celu umocnienia swojej pozycji w toczącym się postępowaniu sanacyjnym spółki Hawe Telekom podjęła decyzję o objęciu swojej wierzytelności przyszłym układem. Dług Hawe Telekom wobec ARP S.A. wynosi obecnie ok. 83 miliony złotych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że w celu umocnienia swojej pozycji w toczącym się postępowaniu sanacyjnym spółki Hawe Telekom podjęła decyzję o objęciu swojej wierzytelności przyszłym układem. Dług Hawe Telekom wobec ARP S.A. wynosi obecnie ok. 83 miliony złotych.

 W związku z wszczęciem przez Sąd na początku marca br. postępowania sanacyjnego po stronie ARP S.A. leżała decyzja o włączeniu swojej wierzytelności do układu lub pozostawieniu jej poza nim. Wierzytelność ARP S.A. zabezpieczona rzeczowo nie wchodzi automatycznie do układu, a to stwarzało dłużnikowi możliwość pozbawienia ARP S.A. wpływu na restrukturyzację Hawe Telekom.

- Pomimo złożonego przez ARP wniosku, Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec Hawe Telekom nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego i wszczął postępowanie sanacyjne. W ramach tej procedury ARP, wspólnie z pozostałymi wierzycielami będzie pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli na szybkie uzyskanie zaspokojenia wymagalnych wierzytelności. Dlatego oczekujemy na szybkie przedstawienie przez spółkę realnego planu restrukturyzacji – podkreśla mec. Bartosz Piechota, pełnomocnik ARP S.A. - To, że opowiadamy się za objęciem naszej wierzytelności układem nie oznacza jednak, że obecna sytuacja majątkowa Hawe Telekom daje szansę na zawarcie układu satysfakcjonującego wierzycieli, który spółka byłaby w stanie wykonać.

Włączenie ARP S.A. w krąg wierzycieli, którzy będą głosować nad propozycjami układowymi wypracowanymi w postępowaniu daje możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach nad planem restrukturyzacyjnym i propozycjami układowymi. Z drugiej strony, z uwagi na wysokość wierzytelności ARP S.A., taka decyzja przeciwdziała przegłosowaniu propozycji restrukturyzacyjnych korzystnych wyłącznie dla dłużnika i dla powiązanego z nim inwestora. W ostatnim okresie podmioty powiązane z inwestorem na korzystnych warunkach nabyły od spółek z GK Hawe znaczący pakiet wierzytelności wobec Hawe Telekom (według spisu wierzytelności Monitora Sądowego i Gospodarczego z 25 kwietnia 2016 roku jest to kwota około 40 mln zł).

To kolejne, po utracie kontroli przez Hawe S.A. nad ORSS sp. z o.o. i Hawe Budownictwo sp. z o.o., działania GK Hawe podjęte na krótko przed wszczęciem postępowań, które mogą doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli zewnętrznych.

 – ARP znalazła się wśród sygnatariuszy pisma, które najwięksi wierzyciele skierowali wspólnie 25 kwietnia br. do Wojciecha Makucia i Macieja Pietrzaka - Zarządców Hawe S.A. i Hawe Telekom – informuje mec. Piechota. – To wspólne stanowisko pokazuje, że większość kluczowych wierzycieli zaniepokojona jest sytuacją GK Hawe i z uwagi m.in. na dotychczasową postawę dłużnika wyraża wątpliwość, co do możliwości efektywnego współdziałania w ramach postępowania wszczętego z inicjatywy dotychczasowego zarządu.

Sygnatariusze pisma mają łącznie ok. 200 mln złotych wymagalnych wierzytelności wobec spółek Grupy Kapitałowej Hawe.