ARP: finansowe wsparcie motywacją dla rozwoju firm

Data dodania: 2016-06-15
-  Udzielając wsparcia  firmom  koncentrujemy się nie tylko na działaniach optymalizujących koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim na weryfikacji oferty produktowej, poszukiwaniu nowych rynków zbytu i inwestycjach rozwojowych. Pomoc musi dawać realną szansę na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, a nie jedynie uwolnić go z ciężaru długów – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

-  Udzielając wsparcia  firmom  koncentrujemy się nie tylko na działaniach optymalizujących koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim na weryfikacji oferty produktowej, poszukiwaniu nowych rynków zbytu i inwestycjach rozwojowych. Pomoc musi dawać realną szansę na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, a nie jedynie uwolnić go z ciężaru długów – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Efektywne wsparcie firm w rozwoju, to takie które pozwala na faktyczną poprawę sytuacji w horyzoncie długoterminowym, nie tylko zażegnuje sytuację kryzysową. Najlepiej sprawdzają się te formy pomocy, które oddziałują motywująco na beneficjenta, skłaniając go do działań na rzecz rzeczywistej poprawy. - ARP udziela pomocy głównie w formie pożyczek, które jako instrumenty finansowania zwrotnego oddziałują motywująco na beneficjenta pomocy. Pożyczkobiorca powinien mieć świadomość, że musi wypracować środki finansowe, by zwrócić otrzymaną pomoc. Co więcej, dzięki zwrotnemu charakterowi pomocy, ARP może wesprzeć większą liczbę przedsiębiorstw – podkreślił prezes Chludziński.

Przykładem efektywnej pomocy, jakiej ARP S.A. udzieliła, była pożyczka dla spółki Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. Kwota 25 mln zł została przeznaczona na restrukturyzację finansową. Doprowadziło to do uzdrowienia spółki, poprawy jej płynności finansowej. Dziś Organika ma stabilną sytuację finansową. ARP S.A. nadal monitoruje rozwój spółki głównie poprzez realizację zapisów umowy pożyczkowej, jak również poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej spółki.

- Pomoc musi być tak skonstruowana, by nie nakręcać spirali trudności. Beneficjenci, którzy borykają się ze spłatą zadłużenia, często robią to kosztem ograniczenia finansowania produkcji bieżącej. W konsekwencji zmniejsza się skala produkcji, a tym samym jej rentowność, co następnie może prowadzić do pogorszenia relacji z dostawcami lub odbiorcami. Nasza oferta jest tak skonstruowana, by zapewnić środki na odbudowę kapitału obrotowego – powiedział Marcin Chludziński.

Ważnym aspektem w procesie ubiegania się o pożyczkę jest uproszczenie procedur. Firma możliwie szybko  powinna otrzymać informację zwrotną czy kwalifikuje się do otrzymania wsparcia. W ARP S.A. już na pierwszym etapie składania wniosku w sprawie pomocy, firma otrzymuje informację czy spełnia wymogi formalne, by pomoc uzyskać. Pozwala to wnioskodawcy ograniczyć nakład pracy, koszt oraz czas potrzebny do przygotowania dokumentacji.  

- Udzielenie pomocy często zależne jest od przedstawionego planu restrukturyzacji. Powinien on określać cele i harmonogram działań restrukturyzacyjnych. Monitorujemy sytuację spółki na każdym etapie wdrażania planu. Dzięki temu beneficjent jest zmotywowany do terminowego osiągania założonych celów – dodał prezes ARP S.A.

Na każdym etapie współpracy pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą ważne jest zaangażowanie wszystkich stron uczestniczących w rozwoju spółki. Nawet w sytuacji trudności w zachowaniu płynności, wierzyciele powinni współpracować w procesie ustalania umowy standstill. Taka umowa umożliwia rozpoczęcie rozmów pomiędzy stronami na temat restrukturyzacji zadłużenia przy jednoczesnym zawieszeniu wymagalności roszczeń i zaniechaniu egzekucji.