Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała list intencyjny z PKP Cargo S.A. oraz Polskim Taborem Szynowym Sp. z o.o.

Data dodania: 2022-09-15

14 września 2022 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., PKP CARGO S.A. oraz Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w obszarze taboru kolejowego. Kooperacja będzie dotyczyła projektów związanych z szeroko pojętym towarowym transportem kolejowym, w tym w zakresie odtworzenia fabryki wagonów w Gniewczynie.

Strony w ramach opracowywanego modelu współpracy będą brały pod uwagę konsolidację w Grupie ARP potencjału taborowego, poprzez sfinansowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. nabycia od PKP CARGO S.A. przez Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej fabryki w Gniewczynie Łańcuckiej oraz odtworzenie jej potencjału w zakresie naprawy i produkcji taboru kolejowego. Możliwa będzie również współpraca PKP Cargo ze spółkami Grupy ARP w zakresie zlecania usług utrzymania posiadanego przez nią taboru, a także nabywania nowego taboru kolejowego.

Druga przesłanka projektowanej współpracy ma odbywać się w zakresie zlecania usług utrzymania taboru posiadanego przez PKP Cargo, a także nabywania nowego taboru kolejowego. Dodatkowo w ocenie Stron Listu Intencyjnego te działania będą wpisywać się w realizację celu klimatycznego oraz wychodzić naprzeciw założeniom tzw. „Zielonego Ładu” i zwiększeniu udziału transportu kolejowego w łańcuchach dostaw.

Sygnatariusze ogłosili, że -„dostrzegając duży potencjał i możliwość uzyskania efektu synergii przy podejmowaniu wspólnych działań” – ich intencją jest współpraca w projektach związanych z szeroko rozumianym towarowym transportem kolejowym. Strony deklarują również „podjęcie wszelkich działań związanych z identyfikacją możliwości i obszarów przyszłej współpracy z wykorzystaniem swoich zasobów”.

– List intencyjny wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Strony i pozostaje w mocy przez okres 6 miesięcy lub do dnia podpisania ewentualnej umowy, bądź też porozumienia o rozwiązaniu Listu – dodano w komunikacie giełdowym.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach prowadzonej działalności statutowej, sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi działającymi w różnych branżach, w tym w zakresie produkcji taboru kolejowego i posiada 100 proc. udziałów w PTS Sp. z o.o. ARP dysponuje również potencjałem finansowym mogącym wesprzeć inwestycje w obszarze napraw i produkcji dla potrzeb towarowego transportu kolejowego.