Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieli HAWE Telekom sp. z o.o. pożyczki na inwestycje.

Data dodania: 2010-12-30
30 grudnia 2010 r. w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z legnicką spółką HAWE Telekom umowę pożyczki na cele inwestycyjne. Środki w wysokości 100 mln zł udzielone zostaną w ramach rządowego programu Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

30 grudnia 2010 r. w Warszawie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z legnicką spółką HAWE Telekom umowę pożyczki na cele inwestycyjne. Środki w wysokości 100 mln zł udzielone zostaną w ramach rządowego programu Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

  

Zgodnie z umową Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieli HAWE Telekom Sp. z o.o. pożyczki na działalność inwestycyjną w kwocie 100 mln zł, wypłaconej w dwóch równych transzach. Całość pożyczki zostanie spłacona do końca 2016 r.

 

Środki pozyskane z pożyczki zostaną przeznaczone w całości na cele inwestycyjne, w tym finansowanie budowy III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE (Kraków - Katowice - Opole - Wrocław, Kraków - Cieszyn, Sochaczew - Warszawa - Siedlce - Biała Podlaska - Terespol) i refinansowanie części nakładów poniesionych na wybudowanie II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE, w tym wykup obligacji krótkoterminowych. Inwestycja realizowana przez HAWE Telekom sp. z o.o. polega na budowie i komercjalizacji nowoczesnej, zaawansowanej infrastruktury światłowodowej, obejmującej za pomocą dwóch pierścieni - północnego i południowego - cały teren Polski, w tym kluczowe aglomeracje oraz ośrodki administracyjne i gospodarcze. W oparciu o budowaną infrastrukturę spółka świadczy kompleksowy pakiet usług operatorskich w modelu hurtowym, tj. dzierżawa i sprzedaż infrastruktury, transmisja danych, dostęp do Internetu, a także usługi w zakresie projektowania, budowy i późniejszej eksploatacji sieci własnych i klientów. Łączna długość sieci szkieletowej wyniesie 3 969 km, z czego 2 802 km już zostało wybudowane, a realizacja pozostałej części jest w toku. Refinansowanie części poniesionych nakładów umożliwi Spółce restrukturyzację zadłużenia - zamianę finansowania krótkoterminowego na długoterminowe, koniecznego przy realizacji długoletnich inwestycji.

 

Warunkiem udzielenia pożyczki przez ARP S.A. było spełnienie przez HAWE Telekom Sp. z o.o. kryteriów wynikających z programu Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.

 

Spółka HAWE Telekom(wcześniej Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego HAWE Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy w całości jest własnością notowanej na GPW warszawskiej spółki HAWE S.A. Głównym przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie posiadaną i budowaną siecią światłowodową (dzierżawa/ sprzedaż infrastruktury, usługi transmisji danych, dostęp do sieci Internet - dla niezależnych operatorów internetowych), a także usługi utrzymania infrastruktury teletechnicznej. HAWE Telekom świadczy usługi istotne z punktu widzenia dobra powszechnego, realizując zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej zgodne z założeniami rządowej Strategii społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, a także priorytetami polityki europejskiej zdefiniowanymi w komunikacie Komisji Europejskiej i 2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

 

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu, w ramach programu Wspieranie przez ARP S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę, do tej pory wypłaciła oraz finalizuje realizację wniosków na łączną kwotę ponad 413 mln zł. Rządowy program społeczno-gospodarczy z 2009 r. miał na celu niwelowanie niekorzystnej sytuacji w dostępie przedsiębiorców do finansowania zewnętrznego.

 

O środki z ARP mogły ubiegać się średnie i duże firmy, które na skutek kryzysu znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, miały problemy z uzyskaniem kredytu bankowego a potrzebowały kapitału na inwestycję i rozwój swojej działalności oraz realizację już zawartych zobowiązań. Program skierowany był do przedsiębiorców z branży zbrojeniowej, przemysłu koksowniczego, sektora kolejowego oraz innowacyjnych sektorów gospodarki. Agencja mogła również udzielić wsparcia każdemu przedsiębiorcy działającemuw regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym oraz dotkniętych klęską powodzi.

 

Wsparcie udzielane mogło być nie tylko w formie pożyczek, ale poprzez zakup przez Agencję obligacji emitowanych przez firmy, udzielenie poręczeń i gwarancji dla kredytów bankowych, wejście ARP do firmy jako inwestor.

 

W ramach programu ARP S.A. zawarła już umowy m.in. z JELCZ - Komponenty Sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., Crist S.A. i HAWE TELEKOM Sp. z o.o. Uzyskane środki firmy przeznaczą na inwestycje lub realizację kontraktów.

 

ARP S.A. od początku realizowania Programu Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę, tj. od lutego do końca listopada br. wypłaciła polskim przedsiębiorcom łączną kwotę ponad 228 mln zł. Jednocześnie, w ramach tego Programu, Agencja finalizuje realizację wniosków trzech firm na kwotę 185 mln zł.

 

 - Udzielona pożyczka łączy w sobie dwa cele - wsparcie dla firmy, która odczuła kryzys, ze wspieraniem przedsięwzięć nastawionych na unowocześnianie polskiej gospodarki. Cieszy mnie, że realizacja rządowego programu może przyczyniać się do realnego wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć i modernizacji kraju, zwłaszcza ściany wschodniej - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

 
 

_____________________

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych, rozwój przedsiębiorczości (m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi), a także wspieranie innowacyjności (tworzenie parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości). Agencja jest instytucją wdrażającą unijne programy operacyjne, udziela pożyczek ze środków własnych oraz kredytu Banku Światowego. Jest także odpowiedzialna za realizację rządowego "Programu Antykryzysowego". W 2009 r. ARP miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 r. zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.