Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarowa Giełda Energii rozpoczynają współpracę

Data dodania: 2012-12-05
Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarowa Giełda Energii rozpoczynają współpracę

Publikacja polskiego, cenowego indeksu węglowego oraz upowszechnianie informacji dotyczących wdrażania mechanizmu świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów" - to najważniejsze postanowienia "Porozumienia o współpracy partnerskiej", podpisanego 5 grudnia 2012 r. pomiędzy ARP S.A. i TGE S.A. Porozumienie określa obszary i warunki współpracy oraz sposób powoływania zespołów roboczych i harmonogramów ich działań.

Celem porozumienia obu spółek jest wsparcie procesu realizacji przez Polskę postanowień "Pakietu klimatyczno - energetycznego", przyjętego przez Parlament Europejski w 2008 roku. Pakiet zawiera wytyczne w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Unii Europejskiej oraz podniesienia efektywności energetycznej o 20 proc. w perspektywie do 2020 roku.

Strony porozumienia zobowiązały się do podjęcia działań mających na celu publikację polskiego cenowego indeksu węglowego, na podstawie którego, w dalszej perspektywie, prowadzone będą notowania instrumentów towarowych na parkiecie giełdowym. Obecnie ARP S.A., poprzez swój Oddział w Katowicach, gromadzi informacje na temat warunków transakcji węgla kamiennego w Polsce.

- Podpisanie porozumienia jest zdarzeniem, które potwierdza nasze kierunkowe zainteresowanie otoczeniem nowej linii biznesowej naszej giełdy, a więc organizacji obrotu węglem - stwierdził Ireneusz Łazor, prezes Zarządu TGE S.A.  - Obecnie na rynku węgla transakcje dokonywane są m.in. w oparciu o indeks ARA, którego mechanizmy nie odzwierciedlają uwarunkowań krajowych.

Celem wspólnych działań jest również upowszechnianie informacji, umożliwiających ocenę aktualnej wartości rynkowej towarów giełdowych, które mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej prowadzonej przez TGE S.A. i będą wykorzystywane przez ARP S.A. do wdrażania mechanizmu świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów".

- Porozumienie uwzględnia również proinnowacyjne działania ARP S.A. w zakresie wykorzystania informacji do wspierania modernizacji i budowy lokalnych źródeł kogeneracyjnych, trigeneracyjnych, smart grid oraz pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu ARP S.A.

Strony chcą współpracować przy tworzeniu możliwości uruchomienia na giełdzie obrotu różnymi rodzajami energii, w tym paliwami energetycznymi. Oprócz węgla kamiennego ma być to biomasa oraz gaz łupkowy a także niebędące instrumentami finansowymi prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od tych źródeł energii.