6,5 mln zł dla firm w puli środków funduszu ARP S.A. "ENERGOPOŻYCZKA"

Data dodania: 2011-03-30
Fundusz ARP: efektywne i racjonalne gospodarowanie energią

Fundusz ARP: efektywne i racjonalne gospodarowanie energią

Sześć i pół miliona złotych - tyle Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje jeszcze małym i średnim firmom na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Pieniądze z tej pożyczki można przeznaczyć na każdą inwestycję, która obniża zużycie energii, zarówno na poprawę izolacji cieplnej budynku jak i na zakup oprogramowania do sterowania zużyciem energii elektrycznej.

 

 Energopożyczkę dla oszczędnych wyróżnia spośród bankowych kredytów inwestycyjnych oprocentowanie z niską marżą, długi termin spłaty - do 48 miesięcy; różnorodne możliwości zabezpieczeń i niski wymagany wkład własny (min. 10% wnioskowanej kwoty). Jednocześnie ARP S.A. ze swojej strony zapewnia pomoc doradców w przygotowaniu dokumentów, bezpłatne rozpatrzenie wniosku o Energopożyczkę (w bankach jest to kwota od 150 do 2500 zł), szybki czas realizacji (przy kompletnej dokumentacji rozpatrzenie wniosku może wynosić ok. 2 tygodni) oraz możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat (w bankach od 0,5 do 2%). ARP S.A. nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki (w bankach od 1 do 4% a nawet 7%).

Energopożyczka dla oszczędnych daje małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość sfinansowania przedsięwzięć, których celem jest zoptymalizowanie zużycia energii. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone między innymi na zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią.

"Chodzi głównie o inwestycje, dzięki którym przedsiębiorstwa uzyskają możliwość efektywniejszego wykorzystywania energii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pieniądze pochodzące z funduszu pożyczkowego mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę np. na zakup urządzeń mniej energochłonnych czy na systemy zarządzania służące racjonalnemu gospodarowaniu energią." - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A.

Energopożyczka dla oszczędnych jest rekomendowana m.in. przez:

• Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.;

• Krajową Izbę Gospodarczą;

• Mitsubishi Electric;

• Schneider Electric;

• Kaeser Kompressoren;

• Innsoft.


Ze środków Energopożyczki dla oszczędnych mogą być finansowane inwestycje:

• prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej,

• prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,

• mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej,

• wprowadzające energooszczędne urządzenia i technologie, m.in. wysokosprawne silniki i napędy elektryczne, systemy oświetlenia, systemy sprężonego powietrza, kotły do wytwarzania pary, odwadniacze i systemy gospodarki parą, systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.


Środki z Energopożyczki mogą być przeznaczone także na:

• zakup systemów zarządzania środowiskiem oraz systemów oznakowań ekologicznych związanych z ochroną środowiska przed negatywnymi skutkami produkcji i zużycia energii,

• zakup narzędzi, urządzeń i systemów informatycznych służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią,

• wykonanie audytów energetycznych,

• wykonanie projektów technicznych prowadzących do realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną,

• inne nakłady i działania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i kosztów energii.

O udzielenie Energopożyczki dla oszczędnych mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pożyczki, o którą mogą starać się podmioty gospodarcze to 300 tys. zł. Wymagany jest minimalny wkład własny, który nie może być niższy niż 10 proc. wysokości wnioskowanej kwoty.

Energopożyczka dla oszczędnych może zostać udzielona na maksymalny okres 48 miesięcy, a oprocentowanie pożyczki będzie równe stopie referencyjnej powiększonej o marżę ARP S.A. Stopa referencyjna ustalana jest na podstawie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską (od stycznia 2011 r. wynosi ona 4,26%). Marża ustalana jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy. Jej wysokość zależy od ryzyka finansowania i proponowanych zabezpieczeń.

Uruchomienie funduszu pożyczkowego Energopożyczka dla oszczędnych w celu finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną jest konsekwencją realizacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. założeń wynikających z przyjętego przez rząd dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2030 r.". Pożyczki udzielane są ze środków funduszu zarządzanego przez ARP S.A. na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.


Więcej informacji

 

____________
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającą od 1990 roku. Jej zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych oraz rozwój przedsiębiorczości m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Agencja udziela pożyczek ze środków własnych, udziela również pomocy publicznej indywidualnej na ratowanie i/lub na restrukturyzację. W 2009 r. ARP S.A. miała 40,2 mln zł zysku. Przychody wyniosły 523,2 mln zł i były o niemal 50% wyższe niż w roku poprzednim. Zyski za 2009 rok zostały wypracowane przede wszystkim dzięki sprzedaży udziałów i akcji z portfela ARP S.A. Wartość kapitału własnego Agencji według stanu na 30 grudnia 2010 r. wynosi 3,9 mld zł.

Fundusz pożyczkowy Energopożyczka dla oszczędnych został utworzony w czerwcu 2010 r. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Obecnie dostępne środki pozostałe w puli Energopożyczki przekraczają 6,5 mln zł.

Więcej informacji udziela:

Michał Wrzosek
Biuro Marketingu i Promocji
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. +48 22 460 37 24
e-mail:
Michal.Wrzosek@arp.com.pl
www.arp.com.pl
www.energopozyczka.arp.com.pl
http://dlainwestorow.arp.com.pl