dr hab. Ryszard Praszkier

Ryszard Praszkier jest badaczem w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem w International Institute for Social & European Studies i wykładowcą. Głównym obszarem zainteresowania jest dynamika zmian społecznych, a w szczególności – jakie czynniki powodują, że zmiana jest długofalowa i nieodwracalna. Zajmuje się też znacznymi pokojowymi przemianami społecznymi, na przykład zmianami systemowymi powodowanymi przez innowatorów społecznych czy gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości sieci społecznych, które sprzyjają długofalowym zmianom. Ponadto, jest zaangażowany w badanie mechanizmów zwiększających kreatywność jednostek i grup. Ważnym obszarem badawczym jest rola społeczeństwa obywatelskiego w podtrzymywaniu pokoju.

Ryszard Praszkier, headshot.jpg