Regulamin

Regulamin udziału online w konferencji „Miesiąc Liderów Przemysłu – Synergia i Współpraca w kierunku Krajowego Planu Odbudowy”, 15-16 września oraz 22- 23 września 2021

§1

INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za wszelkie działania organizacyjne dotyczące Konferencji, zbierający i przetwarzający dane osobowe oraz materiały przekazane przez Prelegentów Konferencji. Organizatorem Konferencji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa)
 2. Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora w dniach 15-16 września oraz 22- 23 września 2021 przy użyciu łącza internetowego, na które zarejestrował się Uczestnik lub został zaproszony Prelegent.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Platforma – aplikacja internetowa za pomocą której realizowana jest Konferencja.
 6. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konferencji, będąca pracownikiem spółki z Grupy Kapitałowej ARP S.A., Grupy PFR, przedstawiciele ministerstw oraz jednostek i organów podległych lub nadzorowanych przez ministerstwa lub Prezesa Rady Ministrów oraz podmioty objęte nadzorem, w tym nadzorem właścicielskim ministerstw lub Prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby, których udział został zaakceptowany przez Organizatora.
 7. Prelegent – Osoba zaproszona przez Organizatora aktywnie uczestnicząca w Konferencji, nie będący uczestnikiem.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział w Konferencji będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przebieg Konferencji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:
 • transmisję przebiegu Konferencji w czasie rzeczywistym;
 • dwustronną komunikację w ramach której Uczestnicy za pomocą Platformy mogą zadawać pytania w formie wiadomości chat.

§3

WARUNKI TECHNICZNE UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konferencji wymaga dostępu do Internet oraz zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Platformy, Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z udziałem w Konferencji.
 3. Uczestnicy Konferencji powinni samodzielnie wdrożyć właściwe środki techniczne, celem zminimalizowania zagrożeń ewentualnego pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione. W szczególności zaleca się stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do:

1) dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej innych osób, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,

2) dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Platformy lub systemów wykorzystywanych przez Organizatora, Partnerów, Prelegentów lub Uczestników Konferencji,

3) dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie,

4) dostarczania treści zawierających szkodliwe oprogramowanie („malware”), takich jak wirusy komputerowe, robaki („worms”), konie trojańskie („trojan horses”), oprogramowanie szpiegujące („spyware”) wabbit, backdoory, „keyloggers” oraz inne tego rodzaju szkodliwe oprogramowanie,

5) dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji w tym informacji handlowych („spam”).

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konferencji Uczestnika naruszającego powyższe zakazy, bez wcześniejszego ostrzeżenia.

§4

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 1. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika można dokonać poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego na stronie internetowej Konferencji elektronicznego formularza rejestracji.
 2. Rejestracja uczestników na Konferencje odbywa się poprzez formularz rejestracyjny online na stronie https://arp.pl/pl/miesiac-liderow-przemyslu/ i trwa do 10.09. 2021 r. do godz. 16:00, chyba że Organizator podejmie decyzję o wcześniejszym zakończeniu Rejestracji uczestników.
 3. Rejestracja udziału w konferencji musi odbywać się przy użyciu służbowego adresu mailowego instytucji z Grupy PFR lub instytucji partnerskich, w innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne, obejmuje udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Konferencji.

§ 5

PRAWA ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji, a dokonanie takich zmian nie może stanowić podstawy do kierowania przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń i pretensji. Wszelkie zmiany w programie Konferencji wprowadzone przez Organizatora będą dostępne na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, czasu trwania Konferencji oraz Platformy wykorzystywanej do organizacji Konferencji. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani drogą mailową, na adres email podany w trakcie rejestracji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. O odwołaniu Konferencji Uczestnicy będą informowani drogą mailową, na adres email podany w trakcie rejestracji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji oraz rozpowszechniania zarejestrowanych materiałów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek braku możliwości uczestnictwa w Konferencji w przypadku, gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

2) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach Konferencji.

§6

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Platformy zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Organizator informuje, że podczas Konferencji prezentowane mogą być chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i dźwięki, programy a także materiały wideo.
 3. Uczestnicy mają prawo wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 4. Jakakolwiek forma korzystania przez Uczestników lub osób trzecich z materiałów chronionych prawami autorskimi prezentowanych w trakcie Konferencji, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie może się odbywać wyłącznie za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Prelegentów jest Organizator - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa).
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Konferencji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem odbywał się będzie drogą elektroniczną:
 • ze strony Uczestnika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym;
 • ze strony Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: mlp@arp.pl.
 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Konferencji.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia od ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. Przy czym
  w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, które nie zostaną przez Strony załatwione ugodowo, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Konferencji.

Załącznik nr1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Administrator

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej „Organizator”) oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych osobowych podanych w ramach rejestracji na wydarzenie „Miesiąc Liderów Przemysłu - Synergia i Współpraca w kierunku Krajowego Planu Odbudowy”. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".

Inspektor Ochrony Danych

Organizator oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Organizatora: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.

Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie:

art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu w celu spełnienia przez Organizatora wymogów ustawowych, w szczególności dotyczących archiwizacji;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Organizatora:

– w celu rejestracji Państwa uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu „Miesiąc Liderów Przemysłu - Synergia i Współpraca w kierunku Krajowego Planu Odbudowy”, które odbędzie się w dniach 15-16 września 2021 r. oraz 22-23 września 2021 r., w charakterze Uczestnika oraz organizacji i komunikowania się z Uczestnikami;

– w celu promocji Konferencji „Miesiąc Liderów Przemysłu - Synergia i Współpraca w kierunku Krajowego Planu Odbudowy”,

– w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami i pretensjami.

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej Pani/Pana identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (w szczególności do momentu zakończenia działań związanych z organizacją i promocją konferencji oraz zakończenia procesu archiwizacji).

Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Organizatora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (np. partnerzy Konferencji, podmioty obsługujące Konferencję i świadczące usługi informatyczne). W przypadku publikacji zdjęć i filmów na portalach społecznościowych, dane osobowe będą przetwarzane przez administratorów tych portali zgodnie z zasadami ich działalności.

Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane w imieniu Organizatora w celu transmisji konferencji online, jest firma: Silver Plate sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 8/60, 02-793 Warszawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Państwa prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa, z których można skorzystać m.in. kontaktując się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Organizatora:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

4) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w charakterze Uczestnika w Konferencji organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

W oparciu o podane dane osobowe, Organizator nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. Jednakże w przypadku umieszczenia zdjęć na portalach społecznościowych istnieje możliwość profilowania przez administratorów tych portali, zgodnie z zasadami działalności tych portali.