Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Mam wykształcenie prawnicze (Wydział Prawa i Administracji UW, magisterium 2003) i ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa w Warszwie, magisterium 2004). W 2005 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych, a w 2011 r. – doktora habilitowanego nauk prawnych. Ukończyłem także prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley (2018).

Posiadam uprawnienia adwokata (2007) oraz radcy prawnego (2011) i od wielu lat łączę działalność akademicką na Uniwersytecie Warszawskim z aktywnością zawodową.

Od 2018 r. pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej, przez ponad 10 lat, byłem zastępcą dyrektora departamentu prawnego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A.

Jestem także członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2018 r.).

Od 2013 r. jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego (obecnie profesora uczelni) w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW, gdzie wcześniej byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta. Pełnię także funkcję zastępcy kierownika Katedry (od 2021 r.)

W mojej działalności naukowej zajmuję się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku kapitałowego. Jestem autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Moja rozprawa doktorska oraz habilitacyjne były nagrodzone w konkursie organizowanym przez redakcję czasopisma „Państwo i Prawo”. Występowałem, także w roli prelegenta, panelisty lub moderatora, w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Aktualnie moje zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie umów, w szczególności odpowiedzialności umownej, i na wpływie międzynarodowych standardów kontraktowych na rozwój prawa umów. Zajmuje się także prawem rynku finansowego oraz zagadnieniami prawnymi transakcji fuzji i przejęć (M&A).

Bylem promotorem 7 wypromowanych doktorów nauk prawnych, a dwie z prac doktorskich przygotowanych pod moją opieką zdobyły nagrody lub wyróżnienia w prestiżowych konkursach ogólnopolskich.

JJ.png