Arkadiusz Radwan

Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Prezes Instytutu Allerhanda

Dr hab. Arkadiusz Radwan, prof. VMU posiada doświadczenie na kilku po-lach aktywności: pracy naukowej i dydaktycznej, praktyki adwokackiej, doradz-twa strategicznego i legislacyjnego, zaangażowania społecznego, zarządzania organizacjami oraz działalności publicystycznej.

Obecnie jest dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, prezesem Instytutu Allerhanda, profesorem na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie a także współdyrektorem Centrum Prawa Spółek i Ładu Korporacyj-nego na Uniwersytecie Babeşa i Bolyaiego w Klużu (Cluj-Napoca) i profesorem wizytującym na tym uniwersytecie. Jest także związany z Uniwersytetem LUISS Guido Carli w Rzymie, gdzie od kilku lat prowadzi wykłady w ramach międzynarodowego programu letniego. Od ponad 10 lat jest adwokatem, a od blisko 15 lat współpracuje jako of counsel z kancelarią Kubas Kos Gałkowski - Adwokaci.

Uprzednio był m.in. profesorem wizytującym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pracow-nikiem naukowym Uniwersytetu w Hamburgu (PostDoc w Instytucie Ekonomicznej Analizy Prawa), po-stdoctoral fellow na Uniwersytecie Nowojorskim (Hauser Scholar w ramach NYU Global Law School Program), adiunktem w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i asystentem w In-stytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał także na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i w Społecznej Akademii Nauk. Prowadził także wykłady gościnne na uczelniach w Madrycie (UC3M), Maceracie (UNIMC), Chongqing (SWUPL), Lwowie (ЛНУІФ), Tarnopolu (ТНЕУ) i St. Pölten (FHH). Był także dyrektorem Departamentu Edukacji w Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Habilitację i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim (odpowiednio w 2016 i 2003 r.), na którym wcześniej ukończył magisterskie studia prawnicze (2001 r.). Jest także absolwentem dwuletnich magi-sterskich studiów prawniczych na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie, na którym uzyskał stopień magister legum (LL.M., 2001). Odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Bonn, Kolonii, Kilonii i Gan-dawie a także w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (MPI SOC).

Od 2015 r. należy do rady doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law (CECL) – międzynarodowej sieci akademickiej zrzeszającej uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie. W 2020 r., na zaproszenie byłego wicekanclerza Austrii, dr. Erharda Buska, został członkiem Rady wiedeńskiego Instytutu Regionu Dunaju i Europy Środkowo-Wschodniej (Institut für den Donau-raum und Mitteleuropa – IDM).

Ukończył także dodatkowe kursy m.in. w Copenhagen Business School (Negotiation and Conflict Mana-gement, 2003), w Hertie School of Governance w Berlinie (Fundraising, 2010; Strategisches Manage-ment, 2007), w Instytucie Sobieskiego (warsztaty dziennikarsko-publicystyczne, 2007), w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, EUI (Academy of European Law, 2004), na Uniwersytecie w Jenie (Szkoła Prawa Anglo-Amerykańskiego, 2001) na Uniwersytecie Jagiellońskim (Studium Zarzą-dzania i Biznesu, 1999), na uniwersytetach w Heidelbergu, Moguncji we współpracy z UJ (Szkoła Prawa Niemieckiego, 1999).

Jest częstym reprezentantem Polski w europejskich gremiach eksperckich i grupach roboczych. W 2014 r. został powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group (ICLEG) – ciała doradczego KE działającego na przestrzeni lat 2014-2017, które między innymi przygotowało pakiet dyrektyw dotyczących mobilności spółek (Corporate Mobility Package), a także digitalizacji w prawie spółek. Wcześniej, w 2013 r., brał udział w pracach nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) prowadzonych dla Komisji Europejskiej przez grupę ekspertów powstałą z rozsze-rzenia dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group). W latach 2006-2007, jako członek Legal Scholar Network przy ECGI, był zaangażowany w przygotowanie na zlecenie Komisji Europejskiej studium na

temat proporcjonalności między własnością a kontrolą w spółkach publicznych (One Share, One Vote) a w latach 2016-2017 studium na temat ochrony praw wspólników mniejszościowych w UE. W latach 2010-14 i 2016-2020 r. służył jako ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek dla Komisji Prawnej PE (JURI).

Posiada także duże doświadczenie legislacyjne zdobyte w Polsce. W latach 2013-15 był członkiem Ze-społu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości. W 2015 r. został członkiem Zespołu ds. prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki (następnie Rozwoju). W latach 2016-2017 był członkiem zespołu do spraw przygotowania projektu tzw. prostej spółki akcyjnej. W latach 2016-2017 był kierownikiem zespołu naukowców, którym Minister Na-uki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyż-szego (Ustawa 2.0).

Na przestrzeni minionych 15 lat uczestniczył konsultacjach publicznych wielu projektów aktów praw-nych, aktów samoregulacyjnych oraz polityk regulacyjnych, m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkolił kadry sektora publicznego i pry-watnego, zarówno w kraju jak i za granicą. Oprócz licznych konferencji naukowych, był także częstym panelistą na konferencjach gospodarczych, jak choćby kilkukrotnie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W latach 2007-2010 był redaktorem naczelnym „Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego” (C.H. Beck). Obecnie, od 2015 r. jest członkiem rady nau-kowej dwumiesięcznika „European Company Law” (Kluwer Law International), od 2018 r. członkiem redakcji kwartalnika „Głos Prawa – Przegląd Prawniczy Allerhanda”, a od 2019 członkiem zespołu re-dakcyjnego czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.

Osobiście bądź instytucjonalnie jest zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. W 2014 r. był szefem międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmu-jącego ewaluację stanu obecnego i rekomendacje reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego dostosowania do acquis communautaire.

W 2013 r. był uczestnikiem Europejskiej Delegacji (European Delegation) na Harvard Project on Asian and International Relations w Dubaju (HPAIR2013) – wydarzenie zorganizowane przez Uniwersytet Harvarda we współpracy z American University of Dubai.

Angażuje się w dialog polsko-żydowski. Jest alumnem programu wymiany prowadzonego przez Ameri-can Jewish Committee we współpracy z Forum Dialogu Między Narodami oraz programu studyjnego Project Interchange prowadzonego przez AJC. Był także lokalnym (Kraków) gospodarzem części wyda-rzeń w ramach programu studyjnego Facing History and Ourselves zorganizowanego dla amerykańskich Żydów.

Posiada także doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki oraz bogaty dorobek publicystyczny - wy-powiada się na tematy prawne, gospodarcze i społeczno-polityczne. Przez kilka lat jego artykuły, felie-tony i komentarze ukazywały się regularnie w wiodących dziennikach – ogólnopolskich i regionalnych.

Dwukrotnie (w 2013 r. i 2015 r.) uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (klasyfikowany odpowiednio na miejscach 24 i 40).

RADWAN_Arkadiusz_biogram_PL_(2021.11.09).pdf - Adobe Acrobat Pro DC (32-bit).jpg