Granty na innowacje

15 grudnia 2021 r. zamknęliśmy nabór wniosków w Konkursie 5 w ramach działania 2.2. POIR.

W czasie trwania konkursu zostały złożone 92 wnioski o powierzenie grantu. Ze względu na regulamin Konkursu, 13 Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej, dlatego na moment zamknięcia naboru licznik złożonych wniosków zatrzymał się na 79. Łączna wartość dofinansowania na jaką aplikowali przedsiębiorcy wyniosła 33.363.479,76 PLN.

Sieć Otwartych Innowacji

Projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreujemy i wspieramy transakcje transferu technologii do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata. Projekt skierowany do przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania.

Logo SOI

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 000 EUR.

Minimalna wartość dofinansowania: 150 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 EUR

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%

Darmowe wsparcie przedsiębiorstwa przez Brokera technologii

Projekt skierowany do MMŚP

Kółko w tle
Kółko w tle
SOI2

Na co można przeznaczyć grant?

Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu praw własności lub licencji do technologii w formie wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

  • patenty lub zgłoszenia patentów,
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
  • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej),
  • prawa do chronionych odmian roślin,
  • topografia układów scalonych,
  • know-how.

Kryteria formalne wymagane do uzyskania grantu

W ramach projektu Przedsiębiorca może wdrożyć innowacje produktowe lub innowacje procesowe do swojej spółki. Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji albo dostawy może w dość krótkim czasie, w ocenie spółek, przełożyć się na obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, zmniejszenie czasu wykonywania poszczególnych etapów produkcji, wyeliminowanie wąskich gardeł czy podniesienie jakości świadczonych usług i oferowanych produktów. Wdrożenie technologii musi nastąpić do 31 grudnia 2022 r.

Zorientowanie na innowacje produktowe lub procesowe

Poziom gotowości technologicznej TRL 7 lub wyżej

Przedmiot projektu wpisany w co najmniej 1 z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat